MATRÍCULA PAU 2024

Del 20 al 24 de MAIG de 2024, l’alumnat que vulga matricular-se a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) ha de realitzar les accions següents:

  1. Empleneu l’imprès de matrícula.
  2. Genereu el rebut de la taxa a través del web de la UMH.
  3. Ingresseu la taxa al banc.
  4. Entregueu a Secretaria presencialment la documentació següent

a) Fitxa de l’alumne/a
b) L’imprès de Matrícula ORIGINAL I CÒPIA, (ben emplenat, qualsevol error pot afectar-vos en la matèria a examinar).
c) El justificant d’ingrés de la taxa segons el DECRET 118/2023, de 4 d’agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2023/2024, els imports, les exempcions i bonificacions vigents són:

Matrícula ordinària78,20 euros
Matrícula Família Nombrosa de categoria general. Matrícula Família Monoparental de caràter general.39,10 euros
Matrícula Família Nombrosa de categoria especial. Matrícula Família Monoparental de categoria especial.Exempció
L’alumnat que haja obtingut Matrícula d’Honor a l’avaluació global de 2n Curs de Batxillerat o premi extraordinari en BatxilleratExempció de matrícula per a la prova d’aptitud per l’accés a la universitat i de taxes per matrícula durant el 1r any i por una única vegada
L’alumnat a qui se’ls haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%Exempció de matrícula per a la prova d’aptitud per l’accés a la universitat i de taxes per matrícula en la universitat.
Víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment i fills i filles, determinat en expedient administratiu o resolució judicial ferma.
Víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten esta condición (resolució judicial), així com els seus descendents de 1r grau al seu càrrec menors de 25 anys.
Protecció Menors/Sistema judicial de reeducacióExempció
Exclusió Social acreditada per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.Exempció

d) Fotocòpia del Llibre de Família Nombrosa, juntament amb l’original per a la confrontació. (Presentar si es compleix el requisit)
e) Fotocòpia del Certificat de Matrícula d´Honor. (Presentar si es compleix el requisit)
f) Fotocòpia del Certificat de Discapacitat, juntament amb l’original per a la confrontació (igual o superior al 33%). (Presentar si es compleix el requisit)

Més informació: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2024/05/Instruccions-Matricula-PAU-2024-maig2024-Definitiu-14maig2024.pdf

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

QUI SOM?

El departament de Biologia i Geologia de l’IES Rodolfo Llopis tracta de fer un tipus d’aprenentatge actiu i motivador, on l’alumnat siga protagonista. Es tracta de transmetre els sabers a partir de la pròpia experiència aprofitant, tant l’entorn on es situa el centre, com el laboratori d’investigació i treball científic.

Per al curs 2023-2024 el professorat que imparteix les assignatures és:

  • Alícia Quero : Imparteix tots el cursos de 1º d’ESO i Biologia i Geologia de 1r de batxillerat.
  • Amparo Cullell: Cap de departament. Imparteix els cursos de 3rA i B, la Biologia i Geologia de 4t d’ESO i Biologia Humana i Salut de 1r de batxillerat.
  • Tatiana Tobajas: Vicedirectora del centre. Coordinadora DACE. Imparteix la Biologia de 2n de batxillerat.
  • Yasmina Pérez: Imparteix els cursos de 3r C, D i PDC i la Geologia de 2n de batxillerat.

RECOMANACIONS CONTROL TRANSMISSIÓ VIRUS RESPIRATORIS

Conselleria d’Educació juntament amb la de Sanitat, ens ha fet arribar les següents recomanacions bàsiques per al control de transmissió de virus respiratoris en l’entorn educatiu, davant l’augment de casos de grip i d’infeccions respiratòries agudes:
• La vacunació és la millor manera de protegir-se contra la grip i altres virus respiratoris. Es recomana la vacunació davant de grip i SARS-Cov2 a tot el personal docent i auxiliar de l’entorn educatiu i que mantinga contacte amb l’alumnat.
• La mesura més recomanable és la higiene de mans mitjançant un rentat de mans de forma freqüent, amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica.
• Davant de símptomes menors de malaltia respiratòria aguda (tos, esternuts, mucositat nasal …) és recomanable la utilització de mascareta en l’alumnat, professorat i personal auxiliar. Davant d’altres símptomes com febre per sobre dels 38 graus, malestar general i/o dificultat respiratòria es recomana no assistir al centre educatiu.
• Cal evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca o la màscara. En tossir o esternudar, s’ha de cobrir la boca i el nas amb la flexura del colze o amb un mocador d’un sol ús.
• Utilitzar mocadors d’un sol ús.

• Ventilació natural a les aules i àrees d’alta interacció social, mantenint-ne una temperatura adequada.

———–

Conselleria de Educación junto con la de Sanidad, nos ha hecho llegar las siguientes recomendaciones básicas para el control de transmisión de virus respiratorios en el entorno educativo, ante el aumento de casos de gripe y de infecciones respiratorias agudas:
• La vacunación es la mejor forma de protegerse contra la gripe y otros virus respiratorios. Se recomienda la vacunación frente a gripe y SARS-Cov2 a todo el personal docente y auxiliar del entorno educativo y que mantenga contacto con el alumnado.
• La medida más recomendable es la higiene de manos mediante un lavado de manos de forma frecuente, con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.
• Ante síntomas menores de enfermedad respiratoria aguda (tos, estornudos, mucosidad nasal …) es recomendable la utilización de mascarilla en alumnado, profesorado y personal auxiliar. Ante otros síntomas como fiebre por encima de los 38 grados, malestar general y/o dificultad respiratoria se recomienda no asistir al centro educativo.
• Se debe evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca o la mascarilla. Al toser o estornudar, debe cubrirse la boca y la nariz con la flexura del codo o con un pañuelo desechable.
• Utilizar pañuelos de un solo uso.
• Ventilación natural en las aulas y áreas de alta interacción social, manteniendo una temperatura adecuada.

RECORDATORI I NOU AVÍS – HORARI ESCOLAR 2 i 3 DE NOVEMBRE

Recordem a tota la comunitat educativa que, per qüestions alienes al centre (ral·li de la Marina Baixa), el proper dijous 2 de novembre l’horari lectiu de tots els grups de l’institut acabarà a les 13.00 per facilitar la tornada a casa.  També avisem que, per idèntic motiu, divendres 3 de novembre les classes acabaran a les 12.05. En ambdós casos l’alumnat que tinga autobús disposarà del transport col·lectiu a eixes hores d’eixida. Disculpeu les molèsties.

—-

Recordamos a toda la comunidad educativa que, por cuestiones ajenas al centro (rally de la Marina Baixa), el próximo jueves 2 de noviembre el horario lectivo de todos los grupos del instituto acabará a las 13.00 para facilitar la vuelta a casa. También avisamos que, por idéntico motivo, el viernes 3 de noviembre, las clases acabarán a las 12.05. En ambos casos el alumnado que tenga autobús dispondrá del transporte colectivo a esas horas de salida. Disculpen las molestias.

AVÍS ALUMNAT QUE ESPERA EL BUS DE LES 15.10 EN EL CENTRE

Recordem que l’alumnat que ix de classe alguns dies una hora abans que isca el seu autobús de les 15.10 ha d’esperar-se en el centre sense eixir-ne fora fins que arribe el seu autobús. És per la pròpia seguretat de l’alumnat.

Només podria eixir abans del centre eixe alumnat si té autorització de la família i hi venen a arreplegar-lo.

—–

Recordamos que el alumnado que sale de clase algunos días una hora antes de que salga su autobús de las 15.10 tiene que esperarse en el centro sin salirse fuera hasta que llegue su autobús. Es por la propia seguridad del alumnado.
Solo podría salir antes del centro ese alumnado si tiene autorización de la familia y vienen a recogerlo.

ENHORABONA – PREMIS EXTRAORDINARIS CURS 2022-23

Des del centre volen felicitar l’alumnat guardonat amb un premi extraordinari de Primària al curs 2022-23, atorgat per Conselleria, que ara tenim la sort de tindre al nostre institut. Concretament parlem de:
-ELLA DUCLERT 1 ESO A

-IRENE ESCRIVÀ I MOLINES 1 ESO A

-JÚLIA FERRER FERRER 1 ESO A


-CLARA MARTÍNEZ SANTACRUZ 1 ESO C

-IZAN LÓPEZ MORCILLO 1 ESO C


-INÉS SERRADILLA SALAR 1 ESO D


-ERIKA MARÍA NICHIFOR 1 ESO E

Igualment també volem felicitar l’alumne que ha passat pel nostre entre i que ha obtingut un premi extraordinari i menció honorífica d’ESO i Batxillerat al curs 2022-23:

-MARTÍ CALVO BLANQUER

ENHORABONAAAA!!!!!!

INFORMACIÓ – AFECTACIÓ HORÀRIA- RESOLUCIÓ 31 D’AGOST

Des de Conselleria s’ha publicat el 31 d’agost la següent resolució (https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/09/RESOLUCIO-CANVI-HORARI.pdf) per la qual es recuperen les hores de l’ESO que van desaparéixer en convertir les hores de Projecte Interdisciplanari en hores optatives, en aplicació d’una sentència.

Com diu la resolució, 1r d’ESO passa a tindre una hora setmanal més de Matemàtiques i una altra d’Anglés.

La resolució també indica que 2n i 3r d’ESO dedicaran les dos hores setmanals a altres qüestions. Des del centre s’ha decidit que eixes hores siguen dedicades a foment i dinamització de la lectura.

INFORMACIÓ ÚS TELÈFON MÒBIL A L’INSTITUT

Volem informar-los al respecte de la normativa internat de l’institut sobre ús del telèfon mòbil, tal com queda reflectit a les normes d’organització:

“Està prohibit l’ús del telèfon mòbil, aparells reproductors de música i de jocs de noves tecnologies dins del recinte escolar, a excepció de la utilització per a l’aprenentatge dins de l’aula. Per tant, en cap cas es donarà permís per utilitzar aquests aparells en hores de guàrdia ni al pati i això significa també queno és obligatori dur el mòbil al centre.

En les activitats complementàries i extraescolars la o el responsable de l’activitat n’aprovarà o no el seu ús.

Si el professorat veu un estudiant utilitzant indegudament el mòbil, el requisarà. Demanarà a l’estudiant que l’apague. Identificarà el mòbil i el portarà a Direcció d’Estudis.

El mòbil es queda al centre 24 hores fins que vinguen els representants legals o un major autoritzat a arreplegar-lo. En cas que no vinguera, el mòbil es torna a l’alumnat el dilluns següent.”


HORARIS – 11 SETEMBRE – 1r DIA DE CLASSE

L’11 de setembre comença el curs 2023-24 i s’ha decidir que eixe primer dia tinga el següent horari i desenvolupament:

7:55-9:45 Entrada esglaonada de TOTS ELS GRUPS. Els/Les tutors/es de tots els grups d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius han de rebre els seus tutorands (en el cas de 1r d’ESO a la porta de Consergeria perquè desconeixen les instal·lacions i els faran un recorregut pels centre). En les aules matèria (Informàtica, gimnàs…) el professorat corresponent farà una xicoteta explicació de les mesures que han de prendre quan facen ús d’eixes instal·lacions. Després, els acompanyaran a l’aula i els faran les corresponents explicacions (horaris, calendari, xarxa llibres, mesures de contingència…).

L’alumnat que tinga autobús serà arreplegat en finalitzar estes dues hores.


-9.45 Tots els grups (excepte els cicles de Grau Mitjà i el Grau Superior) tornen a casa. Els Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior segueixen amb l’horari lectiu fins a final del dia.

El dia 12 de setembre es desenvoluparan les classes en l’horari lectiu amb normalitat.