CONSELL ESCOLAR

El consell escolar de centre és l’òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa. Està integrat per: la direcció del centre, la direcció d’estudis d’ESO i BAT, la direcció d’estudis de cicles formatius, la secretaria del centre, una representant de l’Ajuntament del municipi on radique el centre, set representants del professorat, cinc representants de les famílies (inclosa la representant de l’AMPA), una representant del personal d’administració i serveis i quatre representants de l’alumnat. 
Per a saber-ne més, podeu consultar la secció primera (Consell Escolar) del DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

ROF-3