Procés de selecció per alumnes Erasmus+

Procés de selecció d’alumnes de cicles superior per fer part de la FCT en Europa

El present curs 2023/24, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo continua la senda de la internacionalització i excel·lència, oferint la possibilitat als nostres alumnes de Formació Professional de grau superior de realitzar una part de les pràctiques en empresa en un país europeu.

El projecte amb número 2023-1-ES01-KA131-HED-000127154, està enquadrat dins del programa Erasmus + de la Unió Europea. En total disposem de tres beques Erasmus per una estància mínima de 60 dies.

Les beques serviran per ajudar a subvencionar les despeses dels nostres alumnes durant el mes de pràctiques al país Europeu, a més a més, amb aquesta experiència, aconseguirem millorar la inserció laboral dels nostres estudiants, així com la millora de les habilitats lingüístiques, les capacitats professionals i potenciar el creixement personal i intercultural dels participants.

Finalment , no podem deixar de costat, que aquest projecte també contribuirà a l’objectiu sempre present en la filosofia del nostre centre des de la seua creació que és el reforçament d’una veritable ciutadania europea on professors i alumnes descobriran els valors culturals dels països visitats.

 Criteris de preselecció de l’alumnat

Obrim un període d’inscripció d’un mes, des del 30 d’octubre de 2023 al 30 de novembre de 2023 per a seleccionar els alumnes interessats en en participar en aquesta mobilitat. Els criteris per a ser seleccionats seran:

 • Ser alumne del cicle de grau superior l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs escolar 2022-23 o l’anterior 2021-22.
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta durant el període d’inscripció.

 Condicions

 • Els alumnes buscaran una empresa per realitzar les pràctiques encara que des del departament Erasmus els podem ajudar.
 • Els alumnes es comprometen a realitzar una difusió de la mobilitat acordada amb el departament Erasmus.
 • La mobilitat serà mínim de 60 dies computables per al període de FCT.

 Criteris de selecció dels dos alumnes seleccionats per a fer la mobilitat

Las selecció dels tres alumnes que faran la mobilitat es farà a partir de gener del 2024. La puntuació serà :

 • Coneixements lingüístics – Màxim 10 punts.
 • Expedient acadèmic: per cada excel·lent 3 punts, per cada notable 2 punts, per cada bé 1 punt.
 • Mitjançant una entrevista i una avaluació continuada durant el curs s’avaluarà l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. Màxim 10 punts.
 • Serà imprescindible per a participar en la mobilitat aprovar les assignatures necessàries per estar en disposició de fer les FCT.

 Comitè de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

 • El coordinador de projectes europeus que actuarà com a president-
 • El cap d’estudis de cicles que actuarà com secretari.
 • Els tutors de segon de grau superior que actuaran com a vocals.

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En el següent enllaç està la instància per a participar en el projecte de Erasmus+

Instància per l’alumnat