Cicle formatiu Superior

MECATRÒNICA INDUSTRIAL

Nivell: Grau Superior, 2000 hores.

Sol·licitud de places: En la secretaria del centre. PLACES LIMITADES.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR ?

Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d’equip de muntadors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

  • Sistemes mecànics.

  • Sistemes hidràulics i pneumàtics.

  • Sistemes elèctrics i electrònics.

  • Elements de màquines.

  • Processos de fabricació.

  • Representació gràfica de sistemes mecatrònics.

  • Formació i orientació laboral.

  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.

Segon curs:

  • Configuració de sistemes mecatrònics.

  • Processos i gestió de manteniment i qualitat.

  • Integració de sistemes.

  • Simulació de sistemes mecatrònics.

  • Empresa i iniciativa emprenedora.

  • Projecte de mecatrònica industrial.

  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.

  • Formació en Centres de Treball.

Total d´hores setmanals: 30 hores.

COM S’ACCEDIX ?

Podran accedir a aquestes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

 • Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

  • Títol de Batxiller, Títol Universitari, Títol de Tècnic o Títol de Tècnic Superior de Formació Professional.

  • Titulats de Batxillerat LOE/LOGSE, titulats de Batxillerat Experimental, tindre COU o Preuniversitari superat, titulats de Formació Professional de segon grau, de cicles formatius de grau superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics, titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors o haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

 • Accés a través de prova:

  • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL.

El títol de Tècnic Superior en Mecatrònica industrial permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

La durada:

La durada dels estudis és de 2000 hores, distribuïdes al llarg de dos anys, de les quals, 1600 hores corresponen a formació a l’Institut i 400 hores a formació en centres de treball. La formació impartida a l’Institut s’organitzarà en cinc trimestres, tres el primer curs i dos el segon curs. La formació als centres de treball es realitzarà durant un trimestre del segon curs, a les empreses amb les quals l’Institut té establerts convenis de col·laboració.