Ús del telèfon mòbil

 REGULACIÓ DE L’ÚS DEL MÒBIL A L’IES PARE ARQUES

Al Reglament de Règim Interior (RRI) de l’IES Pare Arques (modificat per última vegada en desembre de 2008) la regulació de l’ús del mòbil dins del centre figura en els següents apartats:

Preàmbul

3. Deures dels alumnes

Deure de respectar les normes de convivència.

l) Respectar el que establix el reglament de règim interior del centre respecte als usos i prohibicions en la utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils, aparells reproductors, videojocs… etc.), tant en l’activitat acadèmica com quan no servisquen als fins educatius establits en el projecte educatiu del centre.

CAPÍTOL II:

Conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu i mesure correctores.

Article 35. Tipificació

n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.

Article 36. Mesures educatives correctores

d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança-aprenentatge, utilitzats de manera reiterada durant les activitats que es realitzen al centre educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l’alumne o de l’alumna. En cas que l’alumne o l’alumna siga major d’edat, se li tornarà una vegada finalitzada la jornada lectiva. No obstant això, l’ús d’aparells electrònics en el recinte dels centres docents es podrà prohibir, sempre que no siguen necessaris per a dur a terme les tasques docents, si així ho preveu el reglament de règim interior del centre.

No obstant, s’ha detectat que, enguany, no s’està complint aquesta normativa i que, en general, l’alumnat està fent un ús no adequat del mòbil. A més, considerem que un ús inadequat del mòbil pot significar greus alteracions en la convivència del centre i, tenint en compte l’actual situació sanitària generada pel COVID19, suposar un perill per a la salut tant de l’alumnat com de la resta de la comunitat educativa.

Per tot això, ens veiem abocats a establir una regulació específica de l’ús dels telèfons mòbils dins del centre per part de l’alumnat, la qual es pot resumir en el següent paràgraf:

Dins de l’edifici, l’alumnat només podrà usar el mòbil per a un ús educatiu i baix la supervisió del professorat. En el pati, l’alumnat només podrà usar el mòbil quan faça un bon ús d’ell i sempre que respecte les mesures de seguretat sanitària que figuren en el Pla de Contingència de centre; és a dir: que es mantinga la distància de seguretat i que no es passe el mòbil entre alumnes.

A continuació, queden especificats el bon i mal ús del telèfon mòbil, així com la seua utilització durant l’esplai al pati.

 BON ÚS DEL TELÈFON MÒBIL

 • Ús educatiu supervisat pel professorat dins de la classe i durant les guàrdies.

 • Durant les classes, el mòbil ha d’estar apagat o silenciat (no en vibració) i romandre guardat a la motxilla.

 • Si l’alumne desitja usa el mòbil per a un ús educatiu durant la classe o les guàrdies, haurà de sol·licitar-lo al professorat i serà el professor qui decidisca si el pot traure o no.

 • Durant les guàrdies i el temps d’esplai, l’alumnat pot escoltar sempre que ho faça amb auriculars i tenint el mòbil guardat i amb un volum adequat per a poder escoltar les instruccions del professorat en tot moment.

MAL ÚS DEL TELÈFON MÒBIL

El mal ús del telèfon mòbil per part de l’alumnat serà sancionat verbalment pel professorat, demanant a l’alumnat que l’apague i/o el guarde immediatament. Si el professor/a ho considera, s’amonestarà a l’alumnat per escrit, imposant-se les següents mesures correctores:

– Retirada del mòbil: l’alumne/a haurà d’apagar el mòbil i entregar-lo al professor/a, que el lliurarà a la Cap d’estudis perquè el col·loque dins d’una borsa precintada i el custodie al despatx.

– Notificació a la família: el professor/a haurà de notificar la retirada del mòbil a la família de l’alumne/a infractor, informant-los que podran recuperar el mòbil al finalitzar la jornada educativa (a partir de les 14 o 15 hores). En cas que la família no puga acudir al centre, haurà d’avisar a la Cap d’estudis o a qualsevol altre membre de l’Equip directiu perquè se’l torne a l’alumne/a al finalitzar la jornada educativa.

– Depenent de la gravetat de l’acció de l’alumne/a (oferir resistència, repetir l’acció del mal ús del mòbil… etc.), l’amonestació podrà incloure altres mesures correctores que seran d’obligat compliment com per exemple la prolongació de la retirada del mòbil, la privació del pati, quedar-se de 14 a 15h en el centre realitzant tasques educatives… etc.

Es considera que l’alumnat està fent un mal ús del telèfon mòbil en els següents casos:

 1. Tindre el mòbil damunt de la taula durant les classes o les guàrdies sense l’autorització expressa del professorat. No s’acceptarà cap excusa (estar mirant l’hora, estar pendent d’una comunicació… etc.)

 2. Traure i/o carregar el mòbil durant les classes o les guàrdies sense l’autorització expressa del professorat i sense que hi haja una finalitat educativa.

 3. Recordem que tindre el mòbil damunt durant un examen es considera intent de còpia i que s’aplicarà la sanció corresponent segons la programació del Departament al qual pertany l’assignatura.

 4. Usar el mòbil durant els canvis de classe.

 5. Usar el mòbil en el moment mentres s’està esmorzant dins de classe. Només es podrà usar una vegada l’alumne/a haja esmorzat i tinga la mascareta ben posada.

 6. Traure el mòbil quan l’alumnat va i està al bany.

 7. Usar el mòbil per a fer fotografies, vídeos i àudios que no tinguen una finalitat educativa. Si aquests continguts es pugen a internet o es comparteixes a les xarxes socials serà considerat com una falta molt greu i es procedirà a l’apertura d’expedient disciplinari.

 8. Usar el mòbil sense mantindre la distància de seguretat sanitària pel COVID19.

 9. Passar-se el mòbil entre l’alumnat, ja que es considera que pot ser un vector de contagi del COVID19.

ÚS DEL TELÈFON MÒBIL AL PATI:

L’alumnat pot usar el telèfon mòbil en el pati sempre i quan no faça un mal ús d’ell (veure punts 5, 6, 7 i 8). Si el professorat observa que en el pati l’alumnat fa un mal ús generalitzat dels telèfons mòbils, es passaran a mesures més restrictives.