Consell de Delegades i Delegats

FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE DELEGADES I DELEGATS

El Consell és un organisme que representa a tot l’alumnat, per tant cada delegada o delegat haurà de conèixer les opinions, propostes i necessitats de la seua classe:

L’assemblea de classe a l’hora de tutoria: És l’espai més important de participació dels alumnes on es poden expressar les opinions, reflexionar sobre temes d’interès de l’alumnat, parlar sobre els problemes que es donen dins el grup-classe, dissenyar estratègies per millorar l’ambient de treball, la conservació de l’entorn immediat, preparar les sessions d’avaluació, organitzar les activitats del centre… etc. Aquesta assemblea és realitzarà durant l’hora de tutoria una vegada al mes, concretament la segona setmana.

Perquè l’assemblea funcione bé, siga àgil, i tots i totes puguen participar sense que ningú l’interrompa, s’han de seguir una sèrie de normes com triar un/a representat del grup-classe.

L’elecció del delegat o delegada de cada grup-classe es farà durant el primer mes del curs escolar durant la tutoria mitjançant vot secret i per majoria. Tanmateix, es triarà un subdelegat o subdelegada que substituirà a aquest/a en cas d’absència i li donara suport en les seues funcions. Tot aquest procés serà supervisat pel professor/a tutor/a del grup. El nomenament de l’alumnat delegat i subdelegat té validesa per a tot el curs escolar. No obstant, l’alumnat que els va triar podrà revocar-los, amb un informe raonat previ dirigit al professorat tutor subscrit per la majoria de l’alumnat del grup que els va elegir.

El Consell de delegades i delegats el formen el conjunt de delegats i delegades de tots els grups-classe del centre i es reuneix amb la Direcció del centre una vegada al mes, generalment el tercer dimecres del mes, de 14 a 15h en la sala multiusos. Els delegats i delegades són convocats rebent un missatge al seu correu electrònic amb un mínim de 48 hores d’antelació; a més, també s’envia al tutor o tutora de cada grup classe perquè n’estiguen assabentats i ho recorden a l’alumnat.

El delegat o delegada del grup haurà de transmetre tota la informació tractada en el Consell de delegades i delegats al seu grup en l’hora de tutoria una vegada al mes, concretament la quarta setmana.

FUNCIONS DEL CONSELL DE DELEGADES I DELEGATS

Les delegades i delgats han estat escollits lliurament per tot l’alumnat, i per tant són els representants de l’alumnat davant del professorat i l’equip directiu del centre.

El paper del delegat/da és important però cal la col·laboració tots i totes perquè el grup funcione. A la següent llista teniu explicades les funcions  dels delegats/ades, si bé el centre podrà ampliar-les i graduar-les segons les possibilitats de l’alumnat, la seua edat i característiques.

Quines són les tasques dels delegats?

 • Participar activament en l’assemblea de classe durant l’hora de tutoria quan es tracten qüestions que afecten al grup-classe.

 • Ser el portaveu dels interessos del grup-classe, expressant l’opinió general de l’alumnat que el conforma.

 • Actuar com a interlocutor/a entre el professorat i l’alumnat del teu grup-classe.

 • Assistir a les reunions del Consell de delegats i delegades i participar activament en elles.

 • Conèixer a tota la resta de delegats i delegades del centre.

 • Actuar com a interlocutor/a entre l’equip directiu i l’alumnat del teu grup-classe.

 • Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d’aquest.

 • Analitzar i valorar els problemes del grup-classe i, si és el cas, elevar-los a Direcció i al Consell Escolar.

 • Informar als representants dels estudiants del Consell Escolar, fent-los arribar les problemàtiques de l’alumnat del centre.

 • Informar als companys del teu grup-classe dels acords del Consell de delegats i delegades i de tota la informació que allí es done.

 • Promoure el respecte, l’equitat i la seguretat entre tota la comunitat educativa, especialment entre l’alumnat.

Són drets dels delegats…

 • Exposar els suggeriments i reclamacions del grup-classe al qual representa.

 • Tindre la responsabilitat de relacionar-se amb el professorat quan es presenten situacions conflictives en el grup-classe, informant especialment al professor/a tutor del grup.

 • Cooperar amb el professorat en la fixació de dates de les proves escrites i entrega de treballs.

 • Fer al·legacions i reclamacions sobre l’objectivitat i l’eficàcia en la valoració del rendiment acadèmic de l’alumnat.

 • Participar en l’establiment i desenvolupament de les activitats culturals, esportives i recreatives del centre.

 • Ser informats de tots els programes i activitats del centre que afecten a l’alumnat.

 • Rebre un exemplar dels diferents plans i projectes desenvolupats pel centre i, si escau, de les modificacions d’aquests, preferentment per mitjans electrònics o telemàtics.

 • Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració o modificació del plans del centre (PEC, NOF, PGA, PIC, Memòria final de curs… etc.).

 • Proposar al professorat i a l’equip directiu actuacions que afavorisquen les relacions entre els diferents col·lectius de la comunitat educativa que milloren la convivència al centre.

 • No ser sancionat ni penalitzat de cap manera per l’exercici de les seues funcions.

A l’exercir el seu càrrec, l’alumnat delegat assumeix…

 • El deure de vetllar per la convivència de l’alumnat del grup-classe al qual representa.

 • El deure d’actuar de manera pacífica, democràtica i respectuosa, sent un model de respecte i col·laboració amb els seus iguals i la resta de la comunitat educativa.

 • Una actitud responsable, ja que la seua funció principal és ser el/la portaveu i representat de l’alumnat del centre.