Títols – Duplicats – Certificats

IMPORTANT:

  • La sol·licitud de títols, duplicats i certificats ha de realitzar-se amb la suficient previsió i antelació, tenint en compte que, en alguns casos, implica el pagament d’una taxa per part de l’interessat/a, o han de ser expedits i signats per la direcció i la secretaria del centre. Així doncs, sempre recomanem realitzar la sol·licitud dels mateixos amb un dia d’antelació a la seua recollida (com a mínim). No obstant això, des de secretaria sempre s’indicarà a l’interessat o interessada quan pot recollir la documentació sol·licitada (o la còpia corresponent).
  • Per a recollir un títol és imprescindible presentar el DNI, o document equivalent, que acredite la identitat de l’interessat/ada. Si el propietari o propietària del títol a recollir no poguera personar-se en el centre, haurà d’autoritzar a qui considere, i la persona autoritzada haurà de presentar-se en el centre amb l’autorització signada, una fotocòpia del DNI de l’interessat/ada i el seu propi DNI, que acredite la identitat com autoritzat/a. Es deu utilitzar el model d’autorització que es pot descarregar fent click ací.
  • Els títols solen estar disponibles en el centre per a la seua recollida a l’any i mig de la seua sol·licitud.

SOL·LICITUD DE TÍTOLS

BATXILLERAT
ℹ️ Instruccions per a la sol·licitud del títol de Batxillerat
CICLE FORMATIU MITJÀ I SUPERIOR
ℹ️ Instruccions per a la sol·licitud del títol de Cicle Formatiu Mitjà o Superior

SOL·LICITUD DE DUPLICATS DE TÍTOLS

ℹ️ A continuació es descriu el procediment per a la sol·licitud de duplicats de títols de les diferents etapes educatives. Aquest procediment és diferent si el títol del qual volem demanar un duplicat pertany a un plà d’estudis anterior a la LOGSE. Per a formalitzar la sol·licitud de duplicats s’han de seguir les següents instruccions i presentar la documentació en secretaria. Pot presentar-se en persona o a través del correu electrònic 12005601.secretaria@edu.gva.es (seguint les instruccions d’enviament que es poden consultar fent click ací).
ESO
– Complimentar la sol·licitud de títol. Click ací.
– Fer el pagament de les taxes a través del Model 046 (consulta el procediment en les instrucciones per a la sol·licitud de títol, fent click ací).
– Adjuntar fotocòpia del DNI.
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
– Complimentar la sol·licitud de títol. Click ací.
– Fer el pagament de les taxes a través del Model 046 seleccionant la opció corresponent (consulta el procediment en les instrucciones per a la sol·licitud de títol en l’apartat anterior, per a Batxillerat o per a Cicles Formatius).
– Aportar fotocòpia del DNI.
TITULACIONS ANTERIORS A LA LOGSE (Llei Orgànica 1/1990)
Accedir a la Taxa 059 per a la expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals; seguir les instruccions i complimentar el model 079, que icorpora sol·licitud i taxa en el mateix imprés. Es pot fer pagament telemàtic o generar els impresos per a pagar a través de finestra al banc o a través de caixer automàtic.

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS I PAGAMENT DE TAXES PER A LA SEUA EXPEDICIÓ

INFORMACIÓ GENERAL:
– No s’expediràn certificacions el mateix día que es sol·liciten.
– No s’enviaràn certificats escanejats per correu electrònic. L’interessat o interessada (o la persona que autoritze) ha de recollir el seu certificat en paper en la secretaria del centre.

Existeixen diversos tipus de certificats que poden sol·licitar-se. Els més comuns són:

– De matrícula. Gratuït en tots els casos.
– Acadèmic. Gratuït en l’ESO. Comporta el pagament d’una taxa en Batxillerat, Cicles Formatius, BUP, COU, FP1 i FP2.
PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE CERTIFICATS:
ℹ️ La sol·licitud de certificats pot fer-se a través del correu electrònic de secretaria: 12005601.secretaria@edu.gva.es i SEMPRE amb antelació.

Per a fer efectiu l’abonament de la taxa per a l’expedició de certificats acadèmics en els casos en els quals sí que cal abonar-la, s’han de seguir les següents instruccions:

1.- Accedir al Model 046 de la Generalitat Valenciana: https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/
2.- Seleccionar “Taxes per serveis administratius (Instituts)”.
3.- Seleccionar Castelló en el desplegable “Òrgan Gestor” i “Certificacions acadèmiques i certificats a efecte de trasllats”. Clic a “Continuar”.
4.- Seleccionar el tipus de taxa. Si es marca l’opció de família nombrosa i/o bonificació per discapacitat, s’ha d’acreditar aportant còpia de la documentació corresponent (carnet de família nombrosa i/o documentació acreditativa de la discapacitat). Clic a “Continuar”.
5.- Emplenar el formulari amb les seues dades personals i fer clic a “Acceptar” (botó situat en la part superior esquerra del formulari).
6.- En la pestanya que s’obri, cal fer clic en el botó “Imprimir”. Es generarà la taxa en PDF. Descarregar-la i tornar a la pestanya anterior.
7.- Fer clic en el botó “Pagar”. En la pestanya que se’ns obri ara, revisar les dades que apareixen. A continuació s’ha de marcar l’opció “Pagar amb targeta”, marcar el check “Accepte conéixer el contingut […]” i, finalment, fer clic a “Pagar”.
8.- A continuació, seguir les instruccions i, en finalitzar el procés, fer clic en el botó “Mostrar justificant”. Se’ns obrirà un PDF que també hem de descarregar.

⚠️ IMPORTANT: al final del procés hem de tindre dos documents en PDF. El primer és la taxa pròpiament dita, i el segon és el justificant d’haver-la pagat. Tots dos han de fer-se arribar a secretaria per a l’expedició del certificat sol·licitat.