Proves d’accés a cicles

INFORMACIÓ, CALENDARI I HORARI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
ℹ️ L’accés als cicles de grau mitjà i superior pot realitzar-se mitjançant dos formes diferenciades:

– Una, accés directe, si es reunixen els requisits acadèmics necessaris.
– Una altra, accés mitjançant una prova, si no es reunixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, s’establix la possibilitat d’accedir a través d’una prova regulada, sempre que l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament estos ensenyaments.

? CALENDARI 2024:

– INSCRIPCIÓ en centres (del 20 al 28 de març de 2024).
– Llistats persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril.
– Llistes provisionals de persones admeses: del 24 al 26 d’abril.
– Llistes definitives de persones admeses i excloses: 3 de maig.
PROVES: 20 i 21 de maig de 2024.
– Llistes provisionals de qualificacions: 31 de maig.
– Lliurament de documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny.
– Llistes definitives qualificacions: des del 7  de juny.
– Lliurament de certificats de la prova: del 10 de juny al 28 de juny.

RELACIÓ PROVISSIONAL DE PERSONES ADMESES:

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR


CALENDARI I HORARI DE LES PROVES? Enllaços relacionats:

Convocatòria
Informació grau mitjà
Informació grau superior
PROVES
? Informació extreta de la pàgina web de Conselleria amb tota la informació sobre les proves d’accés a cicles, normativa i exemples d’examen ací.
PROCEDIMENT
Les persones interessades hauran de fer lliurament, dins del termini descrit, de la següent documentació.

– Sol·licitud per a la realització de la prova d’accés.
– Declaració responsable.
– Justificant de pagament de la taxa.
– Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.
– Documentació justificativa d’exempció d’alguna de les parts (si escau).

El lliurament pot efectuar-se en la finestra de Secretaria o per correu electrònic al 12005601.secretaria@edu.gva.es. En eixe cas, en l’assumpte del correu ha d’especificar-se el següent “PAC – Nom i Cognom”.
RESULTAT DE LES PROVES