Anul·lació de matrícula – Convalidacions – Renúncia de convocatòria

Ajornament de qualificació – Exempcions – Canvi de modalitat batxillerat

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

ANUL·LACIÓ MATRÍCULA – CICLES FORMATIUS
ℹ️ L’alumnat podrà sol·licitar l’anul·lació de matrícula de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu, i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, la qual cosa implica la pèrdua del seu dret a l’ensenyança, avaluació i qualificació dels dits mòduls. En conseqüència, les convocatòries del dit curs no computaran quant a la permanència en l’etapa.

Les administracions educatives establiran les condicions per a l’anul·lació de matrícula de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

Termini: 2 mesos abans de la finalització del curs.

📄 Sol·licitud per a l’anul·lació de matrícula en Cicles Formatius

CONVALIDACIONS

CONVALIDACIONS – ESO
CONSERVATORI I DANSA / ESPORTISTES D’ÈLIT

ℹ️ El procediment per a sol·licitar la convalidació / benefici en relació amb el seguiment dels estudis d’ESO per al curs 2022/2023 és el següent:

– Descarregar la sol·licitud per a Música polsant ací.
– Descarregar la sol·licitud per a Dansa polsant ací.
– Descarregar la sol·licitud per a Esportistes d’Èlit polsant ací.
– Plenar, imprimir i signar, acompanyant dels certificats corresponents segons el cas (revissar apartat “Documentació Acreditativa” d’aquest enllaç i la informació publicada ací).
– Per a una millor gestió s’entregarà tota la documentació als tutors o tutores, els quals ho faràn arribar a secretaria.
– En cas d’existir dubtes importants, podéu fer les consultes al correu 12005601.secretaria@edu.gva.es o al telèfon 964739295.

Termini fins 31 d’octubre.

🔗 Podéu ampliar la informació respecte a les convalidacions polsant ací.
CONVALIDACIONS – BATXILLERAT
CONSERVATORI I DANSA / ESPORTISTES D’ÈLIT

ℹ️ El procediment per a sol·licitar la convalidació / beneficio específic en relació amb el seguiment dels estudis de BATXILLERAT per al curs 2022/2023 és el següent:

– Descarregar la sol·licitud per a Música y Dança polsant ací.
– Descarregar la sol·licitud per a Música y Dança polsant ací.
– Descarrgar la sol·licitud per a Esportistes d’Èlit polsant ací.
– Omplir, imprimir y signar, acompanyant dels certificats corresponents segons cada cas (revisar aquest enllaç).
– Per a una millor gestió s’entregarà als tutors o tutores, qui ho farà arribar a secretaria.
– Si hi ha cap dubte important, poden relitzar la seua consulta al correu 12005601.secretaria@edu.gva.es o al telèfon 964739295.

Termini: Fins 31 d’octubre.

🔗 Podeu ampliar la informació respecte a les convalidacions fent click ací.
🔗 Aclariments sobre els documents. Polsa ací.
CONVALIDACIONS – CICLES FORMATIUS
ℹ️ El procediment per a sol·licitar la convalidació en Cicles Formatius és el següent:

– Descarregar la sol·licitud (entre cicles LOE) polsant ací.
– Plenar, imprimir i signar, acompanyant dels certificats corresponents segons el cas (atenció: per a convalidar el mòdul de FOL aprovat amb anterioritat a la LOE, s’ha d’acompanyar el certificat acadèmic corresponent amb un certificat d’haver realitzat un curs de Prevenció en Riscos Laborals de, al menys, 30 hores de durada).
– Per a una millor gestió s’entregarà tota la documentació als tutors o tutores, els quals ho faràn arribar a secretaria.

Termini: fins 30 de setembre.

⚠️ ATENCIÓ: segons indica la mateixa Conselleria, “En tant no es resolga la petició de convalidació, la persona interessada ha d’assistir a classe i presentar-se a les avaluacions corresponents.”

🔗 Podeu ampliar la informació respecte a les convalidacions, així com resoldre tots els dubtes freqüents polsant ací.

RENÚNCIA DE CONVOCATÒRIA

RENÚNCIA DE CONVOCATÒRIA – CICLES FORMATIUS
ℹ️ L’alumnat podrà sol·licitar la renúncia a la convocatòria d’avaluació final d’un o més mòduls i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, amb la finalitat que la convocatòria corresponent no li siga computada a l’efecte de permanència en l’etapa.

Les administracions educatives establiran les condicions per a la renúncia a la convocatòria de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

Termini: fins un mes abans de la data prevista d’avaluació.

📄 Sol·licitud per a la renúncia de convocatòria d’avaluació en cicles

AJORNAMENT QUALIFICACIÓ

AJORNAMENT QUALIFICACIÓ – FCT
ℹ️ Per a poder renunciar a la/s convocatòria/s és necessari que concórrega alguna de les següents circumstàncies i que es justifiquen documentalment:

a) Malaltia prolongada o accident de l’alumne o alumna.
b) Obligacions de tipus personal o familiar.
c) Acompliment d’un lloc de treball.
d) Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
e) Altres circumstàncies degudament justificades, que siguen de caràcter excepcional.

📄 Sol·licitud d’ajornament de qualificació FCT.

EXEMPCIONS

EXEMPCIÓ – FCT
ℹ️ Podrà determinar-se l’exempció total o parcial de la Fase de Formació Pràctica (Formació en Centres de Trebal o FCT) per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s’acredite, almenys, un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència laboral desenrotllada en un camp professional directament relacionat amb el cicle formatiu.

L’administracions educatives regularan el procediment per al reconeixement de les exempcions.

Documentació a aportar:
Sol·licitud d’exempció d’FCT.
– Certificat de vida laboral.
– Certificació acadèmica oficial (excepte si l’alumne o alumna ha cursat previament en el nostre centre).
– Fotocòpia del DNI/NIE.
– Certificació de l’empresa on s’haja adquirit l’experiència laboral, on conste expressament la duració del contracte, l’activitat exercida i el període de temps en què s’ha realitzat la dita activitat. En el cas de treballadors per compte propi, l’experiència laboral s’acreditarà per mitjà d’una certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris.

Termini: fins 2 mesos abans de la data prevista per al seu inici.
EXEMPCIÓ – VALENCIÀ
ℹ️ Web de Consellería amb la informació sobre la sol·licitud d’exempció de Valencià. Consulta ací.

Com sol·licitar-ho?
La persona sol·licitant, o bé l’alumna/l’alumne si és major d’edat, ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre educatiu on s’ha matriculat l’alumna o alumne, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre després d’haver sigut informat per l’equip directiu. Quan la matricula es realitza fora del període ordinari es disposa de 15 dies naturals per a la realització dels tràmits.

Renúncia a la sol·licitud d’exempció de Valencià.
Tots aquells pares, mares o tutors legals, o l’alumnat major d’edat, que hagen sol·licitat l’exempció de la matèria de Valencià o la tinguen concedida per resolució del director o directora general competent en matèria de plurilingüisme, poden renunciar a l’exempció a través del model d’instància de renúncia (annex II) on conste la data i la signatura de la persona interessada.

Impresos associats.
📄 Sol·licitud d’exempció de Valencià
📄 Sol·licitud de renúncia a la sol·licitud d’exempció de Valencià
📄 Esmena de la sol·licitud d’exempció de Valencià per documentació incompleta

CANVI DE MODALITAT BATXILLERAT

CANVI DE MODALITAT BATXILLERAT
ℹ️ El canvi de modalitat en Batxillerat només pot ser sol·licitat per l’alumnat que promociona a 2n o repeteix 2n curs. En tots dos casos, l’alumnat ha de conéixer les següent informació:

ALUMNAT QUE SOL·LICITA EL CANVI DE MODALITAT DE BATXILLERAT AL PROMOCIONAR A SEGON CURS:


Cal matricular-se de les matèries de segon curs de la nova modalitat triada i, addicionalment, de totes les matèries de primer de la nova modalitat que no haguera superat prèviament en cursar l’anterior modalitat. (Apartat 1 de l’article 28 de l’Ordre 38/2017).
 
Totes les matèries superades per l’alumnat en els dos cursos de Batxillerat computaran als efectes del càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, amb independència que pertanguen a l’antiga modalitat o a la nova. (Apartat 4 de l’article 28 de l’Ordre 38/2017).

Les matèries del bloc d’assignatures troncals cursades i superades en l’antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs. (Annex únic, punt 7.2.5 de la Resolució de 26 de juliol de 2021).ALUMNAT QUE SOL·LICITA EL CANVI DE MODALITAT DE BATXILLERAT AL REPETIR SEGON CURS:

– Cal matricular-se de totes les matèries de la nova modalitat, d’ambdós cursos, que no haguera superat prèviament quan va cursar la modalitat anterior. (Apartat 1 de l’article 28 de l’Ordre 38/2017).

– Totes les matèries superades per l’alumnat en els dos cursos de Batxillerat computaran als efectes del càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, amb independència que pertanguen a l’antiga modalitat o a la nova. (Apartat 4 de l’article 28 de l’Ordre 38/2017).

– Les matèries del bloc d’assignatures troncals cursades i superades en l’antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs. (Annex únic, punt 7.2.5 de la Resolució de 26 de juliol de 2021).🔗 Pots consultar tota la informació i normativa aplicable relacionada amb el canvi de modalitat en Batxillerat polsant ací.
📄 Descàrrega de la sol·licitud de canvi de modalitat polsant ací.