Secretaria_PAU

Proves d’accés a la universitat (PAU)

INSTRUCCIONS

* TERMINI PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

 • BATXILLERAT: 12, 13 I 14 DE JUNY
 • CICLES FORMATIUS: 12, 13, I 14 DE JUNY

*Podrà entregar la documentació següent en la secretària del centre durant el termini d’inscripció assenyalat.

1 – PAGAMENT TAXA PAU

 • Taxa:
  • Ordinària: 78.20 €
  • Família nombrosa de categoria general (50%): 39.10 €
  • Família nombrosa de categoria especial (Exempt)
  • Família monoparental de categoria general (50%): 39.10 €
  • Família monoparental de categoria especial (Exempt)
  • Matrícula d’honor en batxillerat (Exempt)
  • Altres: Premi extraordinari en batxillerat, persones amb discapacitat o assimilats, víctimes de violència de gènere, etc. (Exempt)
 • Ingressar en – Número de compte: ES36 0049 4898 9528 1612 9170
 • Concepte: Nom i Cognoms – NIF/NIE de l’alumne
 • Documentació a preparar:
  • Justificant de pagament de la taxa PAU
  • Documentació que acredite una taxa diferent de l’ordinària (família nombrosa, monoparental, etc.)

2 – SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ PAU

 • Alumnat del centre durant el curs 23/24:
  • Preparar:
   • NIF/NIE de l’alumne.
   • Justificant de pagament taxa PAU.
   • Documentació que acredite una taxa diferent de l’ordinària (l’alumnat amb matrícula d’honor en batxillerat no ha d’aportar cap document sobre este tema).
   • Alumnat de batxillerat: Sol·licitud de títol batxillerat + Historial acadèmic (* Instruccions de com fer la sol·licitud i el pagament de les taxes)
    • Sol·licitud del títol.
    • Justificant de pagament del títol.
    • Justificant de pagament de l’historial.
   • Alumnat de cicles formatius: (Sols per a alumnat que ja ha sigut avaluat del cicle. L’alumnat que encara no ha finalitzat formalitzarà el títol a partir del 21-06-2024).
   • Sol·licitud de títol cicles formatius + Certificat acadèmic + Certificat acadèmic amb tres decimals (* Instruccions de com fer la sol·licitud i el pagament de les taxes)
    • Sol·licitud del títol.
    • Justificant de pagament del títol.
    • Justificant de pagament del certificat acadèmic.
    • Justificant de pagament del certificat acadèmic tres decimals.
 • Persona externa al centre:
  • Batxillerat o PAU aprovada amb anterioritat:
   • Sol·licitud inscripció PAU
   • NIF/NIE de l’alumne
   • Justificant de pagament taxa PAU
   • Documentació que acredite una taxa diferent de l’ordinària
  • Cicle formatiu grau superior:
   • Sol·licitud inscripció PAU
   • NIF/NIE de l’alumne
   • Justificant de pagament taxa PAU
   • Documentació que acredite una taxa diferent de l’ordinària
ℹ️ Pàgina web de Conselleria amb tota la informació i normativa sobre les PAU i la preinscripció universitària.