Beques i subvencions

BEQUES D’AUTOBÚS (TRANSPORT ESCOLAR)

⏰ HORARI DE PARADES PER AL CURS 2023/2024. POLSA ACÍ.
🗒️ LLISTATS DE TRANSPORT ESCOLAR. POLSA ACÍ.

INFORMACIÓ BEQUES TRANSPORT ESCOLAR
1.- INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR.2.- RESUM DE LA NORMATIVA DE TRANSPORT ESCOLAR.

Qui el pot sol·licitar?
En el cas del nostre centre, l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que no tinga la seua residència situada a Nules, sinó en una de les poblacions o nuclis urbans que pertanyen a l’àrea d’influència de l’IES Gilabert de Centelles (Vilavella, Moncofa, Platja de Moncofa, Platja de Nules i Mascarell).

I si no estic cursant l’ESO o Batxillerat? Puc sol·licitar el transport?
Sí. Així, els alumnes de Cicles Formatius poden sol·licitar transport escolar tenint en compte que es fa en condició d’autorització especial*, sempre que existisquen places vacants en una de les línies de transport escolar del nostre centre, una vegada s’han cobert les sol·licituds dels alumnes de l’ESO, i Batxillerat i es complisquen els requisits descrits en el punt anterior -seguint el mateix procediment.

*Aquestes autoritzacions es prioritzen de la següent manera (quan no hi ha suficients vacants):
– Alumnat que tinga germans o germanes beneficiaris del servei de transport escolar (Es consideren també com a germans o germanes l’alumnat en acolliment familiar i aquell que, sense compartir progenitors, residisca en el mateix domicili i existisca un vincle matrimonial o assimilat entre els pares/mares).
– Alumnat que residira a major distància del centre.
– Alumnat de menor edat.


Puc perdre la condició de beneficiari o autoritzat?
– Sí, en el cas que l’alumnat beneficiari o autoritzat no l’utilitze de manera habitual sense causa justificada.
– Sí, en el cas que l’alumnat beneficiari o autoritzat curse baixa en el centre. Si aquesta baixa és motivada per un trasllat de centre, s’haurà de tornar a sol·licitar el transport escolar en el centre de destí.

Què he de fer si soc beneficiari o autoritzat del transport escolar però vull deixar d’utilitzar-lo?
Ha de comunicar-ho al més prompte possible a la secretaria del centre, emplenant el model de renúncia que apareix en l’apartat 4 d’aquesta mateixa pàgina i que haurà de ser signat pels pares/mares/tutors legals de l’alumne beneficiari o autoritzat (o pel propi alumne si és major d’edat).

⚠️ Informació important a tindre en compte.
El transport escolar no funciona com el bus de línia. Cada alumne o alumna té un seient assignat en un número de bus concret. Com a norma general no es pot canviar de bus, de seient, ni de parada. Tampoc es poden utilitzar dues parades diferents per bus. Excepcions:

– Canvi de línia o parada durant el curs: estarà autoritzat sempre que la persona sol·licitant aportació certificada del nou empadronament notificant-lo a secretaria, o hi haja una justificació de causa major.
– Utilització de dues parades diferents: sempre que la persona o persones sol·licitants ho justifiquen degudament -com a mesura excepcional-, en casos de custòdia compartida, acreditant l’existència de dos domicilis diferents i aportant el conveni regulador de la custòdia.
– No s’atendran sol·licituds de canvis per afinitat a determinats companys o companyes, ja que els criteris generals d’organització de les línies de transport escolar per a l’ESO atenen a: població, parada seleccionada, curse/edat i grup matriculat.

🔗 Per a consultar la web de la Conselleria d’Educació amb informació actualitzada sobre terminis i normativa, feu clic ací.
🔗 Resolució de l’1 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2023-2024. Consultar ací.


3.- MODEL DE SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR PER Al CURS 2023/2024. Clic ací.

4.- MODEL DE RENÚNCIA AL TRANSPORT ESCOLAR. Clic ací.

5.- PARADES DISPONIBLES PER POBLACIÓ/NUCLI URBÁ.


MAPA AMB LA UBICACIÓ DE LES DISTINTES PARADES DISPONIBLES. HEU DE FER ÚS DEL ZOOM PER A APROPAR-HO.

BEQUES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

INFORMACIÓ BEQUES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
ℹ️ Per a obtindre tota la informació relacionada amb les beques que ofereix el Ministeri d’Educació i Formació Professional per a cursar estudis en E.S.O., Batxillerat i Cicles Formatius -així com per a conéixer els terminis i requeriments de presentació de sol·licituds-, heu d’accedir a la web oficial del Ministeri d’Educació i Formació Professional, fent clic ací.

SUBVENCIONS A ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

INFORMACIÓ SUBVENCIONS A ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Consulta la informació relativa a les subvencions per a l’alumnat de formació professional fent clic ací.
També pots consultar les preguntes freqüents sobre el procediment fent clic ací.
LLISTATS PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES I DENEGADES
– Concessions
Modalitat FCT
Modalitat Desplaçament

– Denegacions
Modalitat FCT
Modalitat Desplaçament
LLISTATS DEFINITIUS DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES
ℹ️ Consulta del llistat polsant ací.

⚠️ Següents passos:
1.- Les ajudes s’atorguen fins a esgotar el crèdit disponible, i els desempats de puntuació s’han resolt per ordre de cognoms, conforme a l’apartat sisé de la convocatòria.
2.- Fins el 26 de novembre, les persones beneficiàries ja poden realitzar el tràmit automatitzat d’alta de la domiciliació bancària en l’Administració de la Generalitat, per a efectuar l’ingrés de l’ajuda.
3.- Després han de comunicar als seus centres el compte bancari d’ingrés.
4.- Es realitza a través del procediment PROPER en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648