Sol·licitud de canvi de modalitat o via en 2n Batxillerat

Aquest procediment establit en aquest capítol té com a finalitat el canvi de modalitat o via per a l’alumnat que així ho sol·licite i que es trobe en alguna de les casuístiques següents:

  • Alumnat que ha cursat el primer curs de Batxillerat en una determinada modalitat o via i en promocionar a segon curs de Batxillerat sol·licita cursar una modalitat o via distinta.
  • Alumnat que repeteix el segon curs de Batxillerat i sol·licita canviar a una altra modalitat o via.

L’alumnat que repeteix el primer curs de Batxillerat pot triar una nova modalitat en tornar a cursar primer, sense necessitat de realitzar cap procediment.

Depenent del nombre de matèries de l’anterior modalitat o via que tinga superades, diferenciem els següents casos:

1. Alumnat que té una matèria de l’anterior modalitat o via superada. Pot escollir una d’aquestes dues opcions:
a) computar aquesta matèria per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs)
b) computar aquesta matèria per la matèria optativa de primer o de segon curs.

2. Alumnat que té dues matèries de l’anterior modalitat o via superades. Pot escollir una d’aquestes dues opcions:
a) computar una de les matèries per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs) i l’altra matèria per la matèria optativa de primer o de segon curs
b) computar aquestes matèries per les dues matèries optatives (una de primer i l’altra de segon curs).

3. Alumnat que té tres matèries de l’anterior modalitat o via superades:
L’alumne o alumna pot computar una de les matèries per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs), i les altres dues per les dues matèries optatives (una de primer i l’altra de segon curs).

Més informació: PROCEDIMENTS (Normativa de Batxillerat)


Per a sol·licitar el canvi cal seguir el següent procediment:

  • Emplenar la sol·licitud i entregar en l’oficina de Secretaria del centre, juntament amb els documents acreditatius.

ORDRE 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2023/7514]