Sol·licitud transporte escolar Autobús 2023-2024. Confirmar esborrany o sol·licitud.

CONFIRMAR ESBORRADOR o NOVA SOL·LICITUD PER A TRANSPORT ESCOLAR (AUTOBÚS) 2023-2024

Recordem que tots els anys heu de sol·licitar l'ajuda per al transport escolar (Autobús). Han de signar els pares o l'alumne/a si és major d'edat l'Esborrany o la sol·licitud de transport.

Podeu descarregar l'ESBORRADOR SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR des del vostre ITACA WEB FAMÍLIA https://familia.edu.gva.es.  Una vegada signat, entregar-ho en secretaria juntament amb la matricula o fins al 28 de juliol del 2023. Per als quals presenten matrícula al setembre-2023, tenen un termini extraordinari i entregaran l'esborrany o sol·licitud de transport juntament amb la matrícula. Podrà sol·licitar transport escolar tot l'alumnat. Tenen prioritat l'alumnat d'ESO. Si queden vacants, podran ocupar una plaça l'alumnat d'FP Bàsica, cicles i batxiller.

També tenim disponible en secretaria l'ESBORRANY DE SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR

En el cas de no tindre l'ESBORRANY DE SOL·LICITUD de MENJADOR i TRANSPORT Curs 2023/2024, podeu sol·licitar l'ajuda com sempre, emplenant l'Annex i aportant el certificat de distància entre el centre i el domicili familiar.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR NOVA SOL·LICITUD:

  1. DESCARREGAR ANNEX I) SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR
  2. Certificació de residència de l'ajuntament on conste la distància entre el domicili habitual i el centre, o bé d'una certificació d'empadronament acompanyat dels últims rebuts de llum i aigua de l'habitatge

Termini de Lliurament:

Presentar juntament amb la matrícula en el termini establit.

Parades:

-Descarregar Horaris-rutes-Autobus

Requisits:

  • Podrà sol·licitar transport escolar (Tindran prioritat els alumnes de l'ESO)
  • Si viu a més de 3 Km. del centre; L'acreditació documental del domicili s'efectuarà per mitjà de la presentació d'una certificació de residència de l'ajuntament on conste la distància entre el domicili habitual i el centre, o bé d'una certificació d'empadronament acompanyat dels últims rebuts de llum i aigua de l'habitatge, en el qual els titulars siguen els pares/tutors de l'alumne, amb una antiguitat màxima de quatre mesos i amb un consum que acredite l'ús habitual de l'habitatge.
  • Si viu a menys de 3 Km. del centre; És necessari justificació de la minusvalidesa.

Más Info:

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte