Calendari entrega llibres de Xarxallibre. Banc de llibres per a E.S.O., F.P. BÀSICA i BATXILLER 2023-2024.

Calendari entrega llibres de Xarxallibre. Banc de llibres per a E.S.O., F.P. BÀSICA i BATXILLER 2023-2024.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES 2023-2024 (Només per a l'alumnat de nova participació en Xarxallibres):

-SOL·LICITUD.  

-INSTRUCCIONS SOL·LICITUD

- Període: Del  24 de maig al 10 de novembre de 2023.

Una vegada realitzada la sol·licitud, guardar la sol·licitud impresa i el dia que cal entregar els llibres en el centre, heu d'entregar la sol·licitud impresa juntament amb el document de lliurament de llibres que podeu descarregar mes a baix.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARI LLIURAMENT DE LLIBRES:

Horari DILLUNS 12 JUNY DIMARTS 13 DE JUNY DIMECRES 14 DE JUNY
08.30-08.55 1ESOA 2ESOA 4ESOA
08.55-09.20 1ESOB 2ESOB 4ESOB
09.20-09.50 1ESOC 2ESOC 4ESOC
09.50-10.15 1ESOD 2ESOD 4ESO PR4
10.15-10.45 1ESOE 2ESOE  
11.10-11.30 3ESOA    
11.30-12.05 3ESOB 1BACH. ARTS  
12.05-12.30 3ESOC 1BACH.CIENCIE  
12.30-13.00 3ESOD 1BACH. HUM  
13.00-13.25 3ESOE    
13.25-13.55 3ESO PDC    
       

Tots els grups de F.P. Bàsica queden convocats el DIMARTS 13 DE JUNY DE 17.00 A 18.30 h en el Taller 3.

ENLLAÇ: DESCARREGAR DOCUMENT DE LLIURAMENT DE LLIBRES PER A EMPLENAR I SIGNAR.

-LLOC DE LLIURAMENT: Taller 3

-Recordar que els llibres han d'estar en bon estat i que s'ha de retornar el lot complet.

-Cal tindre en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Ordre 26/2016: " La deterioració dels materials per mala utilització o la pèrdua d'aquests suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat".

-Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en el document (enllaç a baix) l'opció corresponent. La RENÚNCIA, no li eximirà de l'obligació d'entregar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.

-Si l'alumne o l'alumna és baixa en un centre, haurà de, igualment fer el lliurament, en el centre on és baixa, del lot complet dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec.

-El lliurament dels llibres de text es realitzarà en les dates i hores indicades en el calendari de dalt indicat i emplenant el document (enllaç a dalt) signat pels pares.

-En cas de repetir curs, no els eximirà de l'obligació de retornar els llibres de text o material curricular que els han estats deixats en préstec.