Admissió Formació Professional 2024-2025

Reserva’t la teua plaça !!!

A partir del 24 de maig i fins al 3 de juny de 2024, és el període presentació de sol·licituds d'admissió als centres educatius. 

Per a tramitar-ho has d’accedir a la pàgina web d'Adminova que ha habilitat la Conselleria, llegir acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s’indiquen.

Pots consultar la guia orientativa del procés d'admissió en preguntes freqüents.

Les llistes provisionals d'admissió es poden consultar en l'apartat noticies a la web del centre.

Les llistes definitives d'admissió eixiran el 23 de juliol. Es poden consultar en l'apartat de noticies a la web del centre.

La data per a la matriculació serà del 24 al 30 de juliol.

Qüestions importants

MOLT IMPORTANT!!!!: ADMISSIÓ NO significa MATRICULACIÓ. Són dos actes diferents: 

 • En el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula.
 • En la matrícula hem d'aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establits.
 • Els alumnes admesos hauran de formalitzar la matrícula en les dates establides, en cas de no matricular-se perdran la plaça en el centre.

Calendari

Per a tot el procés d’admissió i matrícula s’estableix un calendari que pots descarregar ací.

1.- Obtenció de la clau d’admissió

Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre una Clau d'admissió, la qual pots sol·licitar el dia d'inici del procés d'admissió de cada etapa educativa. Recorda que pots utilitzar una mateixa clau per a diferents alumnes d'una mateixa unitat familiar.

Les opcions d'identificació per a l'obtenció de la Clau d'admissió són les següents:

 1. Identificació per DNI o NIE (Targeta d'estranger, Permís de residència o Certificat de registre de ciutadà de la Unió).
 2. DNIe/Certificat electrònic/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanent.
Si no pots identificar-te amb cap de les opcions indicades has d’acudir al centre educatiu que vols sol·licitar com a primera opció amb un document que acredite la teua identitat. Aquesta clau s'ha de conservar ja que serà necessària per a qualsevol gestió (consulta de llistats, reclamacions, etc…).

2.- Presentació telemàtica de la sol·licitud d’admissió.

 • S'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica utilitzant l'ASSISTENT corresponent, de FP Grau Mitjà presencial, FP Grau Superior presencial o FP Semipresencial
 • Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna, ensenyament i modalitat, que ha d'estar associada a la «clau d'admissió» que també serà única.
 • Ha de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne o alumna per al/la com se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d'edat.
 • Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió durant el període en què estiga operativa l'aplicació. Es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada.
 • L'Esborrany NO queda gravat com a sol·licitud d'admissió presentada. RECORDE que la sol·licitud HA DE SER CONFIRMADA perquè quede presentada telemàticament.
 • Una vegada acabat el període de presentació de sol·licituds d'admissió, les persones sol·licitants rebran, al correu electrònic indicat en la sol·licitud, la confirmació de la seua participació en el procés d'admissió, així com la informació necessària per a la consulta del resultat d'admissió i les possibles reclamacions.
 • Cicles formatius semipresencials: Has d’afegir a la sol·licitud aquells mòduls que després pots demanar convalidació. Per a convalidar-los, primer te tens que matricular d’ells.

3.- Presentació del requisit acadèmic (R.A.)

a) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic (RA) en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l'opció d'accés directe i es troben en una d'aquestes situacions:

 • Obtingueren en el curs 2022-2023 la titulació de Graduat en Educació Secundària (ESO), Titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà i els que han titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.
 • Ja havien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.
b) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l'opció de prova d'accés i s'hagen examinat d'aquesta prova en el present any, en el mateix centre que hagueren sol·licitat en primera opció. c) Hauran d'aportar presencialment el RA en el centre docent sol·licitat en primera opció, en les dates que s'indiquen, aquelles persones que no es troben entre els casos de l'apartat a) o b), és a dir, els qui:
 • Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d'Adults (FPA).
 • Accedisquen amb el títol de l'ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica. A més hauran d'aportar el certificat acadèmic relacionat amb l'ESO on figure la qualificació final.
 • Accedisquen per altres vies.
 • Accedisquen mitjançant la prova d'accés i aquesta l'han realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.
 • Hagen obtingut la titulació necessària per a l'accés directe en cursos anteriors als indicats en l'apartat a).
En eixe cas s'ha de presentar la següent documentació:
 1. Còpia del DNI/NIE/Passaport/Permís de residència/Targeta d’estudiant/ Visat/ Targeta d'identitat d’estranger/Certificat empadronament (menors 18 anys)
 2. Original o fotocòpia compulsada de la Certificació Acadèmica dels estudis amb els quals s'accedeix (la certificació ha de tindre nota mitjana, si no es posarà un 5) o Certificació de la Prova d'accés amb la qualificació final.
 3. S'acompanyarà de la fotocòpia compulsada del títol corresponent o de la seua sol·licitud (de títol). No té validesa el llibre de qualificacions.
 4. Acreditació d'esportista d'elit: fotocòpia del BOE o DOCV en què apareix el nom del sol·licitant o documentació acreditativa, dins del termini de presentació de sol·licituds.
 5. Acreditació diversitat funcional: el Certificat de malaltia/discapacitat i dictamen tècnic facultatiu, dins del termini de presentació de sol·licituds.

4.- Publicació del llistat d’admesos PROVISIONAL

Es podran consultar a la pàgina de telematrícula en l'apartat llistes provisionals , amb la clau d'admissió generada per l'assistent de matrícula.

També es pot consultar a l'apartat de noticies de la web del centre.

5.- Al·legacions o reclamacions

Es realitzarà per mitjans electrònics a la pàgina de telematrícula en l'apartat al·legacions , dins del termini establit en el calendari, amb la clau d'admissió generada per l'assistent de matrícula. 

6.- Publicació de llistat d’admesos DEFINITIU

Es podran consultar a la pàgina de telematrícula en l'apartat llistes definitives , així com a la web i al tauler del centre, amb la clau d'admissió generada per l'assistent de matrícula. 

Més informació

En el següent enllaç a la pàgina web de Conselleria d'Educació podreu consultar tota la informació relativa al procés d'admissió (notes de tall de l'any passat, normativa, etc…) del procés d'admissió: 

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos