Matrícula Formació Professional 2023-2024

Procés de matrícula

Una vegada publicades les Llistes definitives d'admissió es realitzarà la matrícula en el centre on s'haja aconseguit la plaça escolar. La matrícula es formalitzarà en secretaria en horari 9.00 a 14.00h. 
 1. L'alumnat admés s'ha de matricular el dia indicat. Prèviament, ha de passar a recollir el sobre de matrícula a Secretaria.
 2. En cas de no realitzar la matrícula en els terminis indicats, es perdrà la plaça adjudicada, que serà oferida als sol·licitants de les llistes d'espera.
 3. No es matricularà a cap persona que no tinga presentada tota la documentació.
telematricula

Documentació a aportar

 • Fotografia: 1 foto.
 • Fotocòpia DNI
 • Taxes administratives: 7 Euros
 • Requisit Acadèmic: Certificació acadèmica original i còpia.
En els Cicles Formatius de Grau Mitjà de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, tindrà prioritat d’elecció de torn (matí/vesprada) la nota d’accés, contracte de treball o malaltia justificada.

Subasta de vacants

Una vegada s’haja matriculat tota la gent admesa, si queden vacants, es farà una subasta de places vacants de cicles formatius de grau mitjà i superior per a l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió i no ha resultat admés, quedant en llista d'espera.

DIA: Pròximament es publicarà a la web el dia exacte.

LLOC: Saló d'Actés de l'IES Dr. Lluís Simarro

HORARI:
 • 10:00h 1r curs del Cicle de Grau Superior d'Administració i Finances.
 • 10:30h 1r curs del Cicle de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
 • 11:00h 1r curs del Cicle de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web.
 • 11:30h 1r curs del Cicle de Grau Superior de Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • 12:00h 1r curs del Cicle de Grau Mijà de Gestió Administrativa.
 • 12:30h 1r curs del Cicle de Grau Mijà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
PARTICIPANTS: Tot aspirant haurà d'acudir amb el DNI o document d'identificació. Si no es pot assistir, podrà anar un representant amb l'autorització i fotocòpia del DNI. En els taulers d'anuncis del centre s'hauran publicat l'alumnat en llista d'espera per ordre de prioritat segons cicle i modalitat d'accés. En la subasta es respectarà la modalitat d'accés per a cobrir les places vacants. Documentació a aportar:
 • DNI o equivalent.
 • Requisit acadèmic en la que aparega la nota mitjana (original o fotocòpia compulsada).

Consulta de vacants

 • 1r curs del Cicle de Grau Superior d'Administració i Finances.
 • 1r curs del Cicle de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
 • 1r curs del Cicle de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web.
 • 1r curs del Cicle de Grau Superior de Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • 1r curs del Cicle de Grau Mijà de Gestió Administrativa.
 • 1r curs del Cicle de Grau Mijà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.