Ajudes a alumnes de determinats Cicles Formatius

Convocatòria de la  Resolució de 14 d’abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen subvencions per a incrementar l’accés d’alumnes a determinats cicles de Formació Professional.

La presentació de sol·licituds:  de l'1 al 28 de juliol de 2023.

Qui pot sol·licitar-ho?

  • Alumnat de sexe femení
  • matriculades en centres públics
  • en el primer curs d'algun cicle de la convocatòria
  • en el curs escolar 2022-2023
  • que hagen superat 450 hores.
Així mateix,hauran de reunir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Informació:

Podeu trobar tota la informació sobre tramitació, requisits i normativa en el següent enllaç

Sol·licituds:

Les alumnes podran fer la sol·lcitud online, de l'1 al 28 de juliol de 2023.

Les sol·licituds estaran dirigides a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i han de estar signades per les sol·licitants, i acompanyades de:
  1. Justificant de domiciliació bancària de la qual és titular. Segons model de la conselleria competent facilitat en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 (o en defecte Model de domiciliació bancària).
  2. Acceptació de la subvenció. Annex II
  3. Certificat expedit pel centre educatiu que acredite el requisit de no haver perdut el dret a l'avaluació contínua, ja siga per causes imputables o alienes a la interessada, segons model de la convocatòria
.