Formació en Centres de Treball

Què es el mòdul de Formació en Centres de Treball o FCT?

És un mòdul que s'estudia en totes les etapes de la formació professional, tant Formació Professional Bàsica, com Grau mitjà o Grau Superior.

La característica més important d'aquest mòdul i que el diferència de la resta de mòduls és que es desenvolupa totalment en les empreses, on l'alumnat exercirà les activitats i funcions pròpies dels diferents llocs de treball del perfil professional i coneixeran l'organització dels processos productius o de serveis i les relacions laborals.

A més més, és una gran oportunitat perquè l'estudiant valore el seu potencial professional, centrant-se en aspectes pràctics que no es poden avaluar al centre educatiu durant el cicle, com el treball sota pressió, capacitat de raonament, proactivitat i resolució de problemes.

Quina es la seua durada?

La durada d'aquest mòdul professional ve determinada al currículum oficial de cada cicle formatiu . En el cas de :
 • Formació Professional Bàsica FPB: 240 hores.
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà CFGM : 380 hores.
 • Cicle Formatiu de Grau Superior CFGS : 400 hores.

Com puc accedir a les FCT?

 1. Quan l’alumnat haja aconseguit l’avaluació positiva en tots els mòduls professionals del cicle, exceptuant el mòdul professional de Projecte en aquells estudis en els quals estiga regulat.
 2. En els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, quan l’alumnat tinga pendents de superació un o més mòduls, la suma horària dels quals siga igual o inferior al 15 % de la duració del conjunt de mòduls formatius cursats des de l’inici del cicle formatiu fins al moment anterior a l’inici del període d’FCT corresponent.
 3. En els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, l’alumnat podrà accedir a la realització de l’FCT flexible, sempre en funció de la decisió de l’equip docent.:
  • En primer curs, una vegada superades:
   • Les competències de seguretat i riscos laborals.
   • S’haja aconseguit, com a mínim, el 80 % de les capacitats terminals (LOGSE) o resultats d’aprenentatge (LOE) del curs.
  • En segon curs, podrà accedir en qualsevol moment.

Quins son els periodes de realització de les FCT?

Els períodes de realització del mòdul d’FCT coincidiran amb caràcter general en calendari escolar, encara que sempre que conste la conformitat de l’alumnat afectat i de la
persona que exercisca la tutoria, prèvia autorització de la direcció del centre, podrà sol·licitar-se la realització o finalització del mòdul professional d’FCT fora del calendari escolar establit per a aquests ensenyaments, incloent-hi el mes d’agost.

Es pot diferenciar entre el model ordinari i el model extraordinari flexible.

El model ordinari es realitza:
 • de manera total.
 • ininterrompudament.
 • una vegada superats els mòduls formatius del currículum corresponent.
 • en tercer trimestre de segon curs .
En el model extraordinari flexible es pot realitzar:
 • de manera parcial.
 • en diversos períodes, inclòs el mes d’agost.
 • amb caràcter voluntari per a l’alumnat, segons acord de l’equip educatiu i autorització de la direcció del centre.
 • a partir de la finalització del tercer quatrimestre del primer curs o en qualsevol moment de segon curs.

I en quin horari?

Durant el període de realització del mòdul professional d’FCT l’horari de l’alumnat haurà d’adaptar-se a l’horari laboral del centre de treball i preferentment s’establirà en horari comprés entre les 6.00 i 22.00 hores.

La realització del mòdul professional d’FCT en horari extraordinari requerirà autorització expressa de la direcció del centre educatiu i la comunicació a Inspecció d’Educació.

L’alumnat podrà simultaniejar un treball remunerat amb la realització del mòdul professional d’FCT sempre que puga ser compatible per raó d’horari.

Quina és la vinculació que té l’alumnat amb l’empresa?

Com que es tracta d'un mòdul de caràcter obligatori, amb la particularitat que es fa en un entorn real de producció, l'alumne està vinculat amb l'empresa pel document d'Associació Alumne-Centre de Treball, en el marc d'un Conveni de Col·laboració entre l'empresa i la Conselleria d'Educació .

El mòdul professional d’FCT es realitzarà, amb caràcter general, en centres de treball situats a la Comunitat Valenciana les activitats des quals estiguen relacionats amb el cicle formatiu que estiga cursant l’alumnat.

La realització del mòdul professional d’FCT en centres de treball situats en territori espanyol, però fora de la Comunitat Valenciana, requerirà autorització expressa de la direcció del centre educatiu, que comunicarà aquesta autorització a la Inspecció d’Educació.

La persona que exerceix la tutoria podrà seqüenciar les estades formatives en més d’un centre de treball a fi de millorar els resultats de l’aprenentatge. En tot cas, el nombre màxim de centres de treball no serà superior a tres.

Puc sol·licitar l’exempció de les FCT?

L'alumnat matriculat podrà sol·licitar l'exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en Centres de Treball si acredita una experiència laboral mínima d'un any (atenent el còmput corresponent a una jornada laboral completa), relacionada amb el cicle formatiu en què estigui matriculat .

L'experiència laboral ha de garantir que l'alumne o alumna té adquirits els resultats d'aprenentatge recollits al currículum del mòdul professional de FCT.

Es pot fer el mòdul FCT a l’estranger?

Quan la realització total o parcial del mòdul professional d’FCT en altres països de la Unió Europea siga en el marc de projectes afavorits per la Conselleria , la direcció general competent en matèria de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial determinarà el nombre de llocs formatius i la seua distribució per països, els criteris de selecció de l’alumnat participant, la selecció dels centres de treball col·laboradors, els períodes de realització i el règim d’estades. El tutor o tutora de l’alumnat establirà el sistema per al seguiment d’aquestes.


Els centres educatius, fora del marc de programes afavorits per la conselleria competent en matèria d’educació, podran sol·licitar la realització total o parcial del mòdul professional d’FCT per part del seu alumnat fora del territori espanyol, tant si és en el marc de programes de la Unió Europea com si no.

 L’alumnat que realitze el mòdul professional d’FCT de manera parcial a la Unió Europea o en altres països, dins d’un projecte europeu, completarà el nombre d’hores corresponents al mòdul professional d’FCT en centres de treball situats a la Comunitat Valenciana o a la resta del territori espanyol. Perquè siguen computables les hores realitzades en empreses o institucions de la Unió Europea o d’altres països, aquestes hauran de sumar un mínim de cent hores.

On puc obtindre més informació?

- En la web: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/formacion-en-centros-de-trabajo

- Contactant per correu amb el departament de FCT: 46018692.fct@edu.gva.es

- Cridant per telèfon al : 962249080