Formació Professional Dual

El nostre centre oferix Formació Professional Dual en tots els nostres cicles. És un gran reconèixement a l’esforç de la comunitat educativa per donar visibilitat, professionalitat, excel·lènca i qualitat a la Formació Professional.

Què és la Formació Professional Dual?

La Formació Professional Dual és una modalitat dins de la Formació Professional en que es caracteritza per fer-se en règim d'alternança entre el Centre Educatiu i l'empresa, amb un nombre d'hores o dies d'estada de durada variable.

El model de Formació Professional Dual té com a finalitat :
 • Proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en un centre de treball.
 • Aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu, per tal de millorar els resultats d’aprenentatge i les competències en l’alumnat.
 • Enriquir la qualitat de la Formació Professional.
El nostre centre ofereix Formació Professional Dual en tots els nostres cicles.

Quines son les diferències entre FCT de la FPDual ?

FCT:
 1. Durada: 240 hores en FP Bàsica , 380 hores en Grau Mijà a 400 hores en Grau Superior.
 2. Sense remunerar: Encara que l'alumne pot rebre una beca o subvenció en concepte de dietes o desplaçaments.
 3. Mòdul obligatori.
FPDual:
 1. Durada: 800 hores aproximadament, a realitzar entre 1r i 2n curs, incloent les hores del mòdul de FCT.
 2. Remunerades, en funció de la modalitat. En el cas de modalitat de beca es un % del SMI, amb alta en la Seguretat Social bonificada.
 3. Programa voluntari.

Hi ha alguna compensació econòmica per a l’alumnat?

L’alumnat seleccionat, rebrà una compensació econòmica establida en funció de la modalitat de contractació.

El seu import es podrà graduar al llarg del seu programa de formació, però no podrà ser inferior, el primer any al 50 %, el segon any al 70 % i el tercer any al 90 % de la quantia anual establida per al salari mínim interprofessional, en proporció al temps efectiu d’estada en l’empresa. 

En l’actualitat la quantia mínim és de 3,38 euros l’hora per a primer curs i 4,73 euros l’hora en segon curs.

En els casos que l’entitat col·laboradora siga de titularitat pública, es podrà preveure una exempció a l’obligatorietat de compensar econòmicament l’alumnat participant. En aquest supòsit, l’Administració educativa podrà establir ajudes econòmiques compensatòries.

Quins cicles oferim en modalitat Dual?

Familia d'Informàtica i Comunicacions
 • Cicle de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 • Cicle de Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Cicle de Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
 • Cicle de Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Web
Familia d'Administració i Gestió
 • Cicle Bàsic d'Informàtica d'oficina.
 • Cicle de Grau Mitjà de Gestió Administrativa
 • Cicle de Grau Superior d'Administració i Finances
Familia d'Edificació i Obra Civil
 • Cicle de Grau Mitjà d'Obres d'interior, decoració i rehabilitació.
 • Cicle de Grau Superior de Proyectes d'edificació.
Familia d'Hoteleria i Turisme
 • Cicle Bàsic de Cuina i restauració.

Quins són els avantatges de la Formació Professional Dual?

Per a l'alumne:
 • Major motivació al aplicar els coneixement adquirits en un entorn real.
 • Millor expedient acadèmic al exigir-se més esforç i dedicació.
 • Opció de realitzar pràctiques remunerades.
 • Es pot adquirir una àmplia experiència pràctica .
 • S’augmenta la seua ocupabilitat i contractació directa.
Per a l'empresa:
 • Prepara personal qualificat, adaptat a la seua cultura empresarial.
 • Permet adaptar els continguts formatius a les necessitats del mercat.
 • Redueix la distància entre les empreses i els centres educatius.
 • És una eina per a la selecció i captació de personal.
 • Disposa d'una bonificació a les quotes de la Seguretat Social de l'alumnat.

On puc obtindre més informació?

- En la web: https://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/

- Contactant per correu amb el departament de FCT: 46018692.fct@edu.gva.es

- Cridant per telèfon al : 962249080