Instruccions alumnat 2nCFGS que acaba

EXPEDICIÓ TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR I MATRÍCULA PAU 2023

És imprescindible sol·licitar el títol de tècnic.

Ja has titulat en el Cicle Formatiu de Grau Superior? Enhorabona. Segueix ara els passos que t’indiquem per sol·licitar l’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A:

1. Pagament obligatori de les taxes per expedició de títol:

La taxa, per a l’any 2023, corresponent al Títol és la següent (model 046). Comprova la teua taxa per expedició de títol:

a. Ordinària46,50€Els alumnes que patisquen una discapacitat, acreditada, igual o superior al 33 % es podran aplicar una bonificació del 50 % de la quota corresponent.
b. Família nombrosa de categoria general Família monoparental de categoria general23,25€
c. Família nombrosa de categoria especial. Família monoparental de categoria especial. Víctimes d’actes terroristes. Víctimes d’actes de violència de gènere.
Gratuïta
  • Model 046. Imprimiu (eixiran 3 exemplars), els signes i fas el pagament.
  • Justificant del pagament efectuat de les taxes.

3. Imprès complimentat de la sol·licitud d’expedició del títol. ENLLAÇ

4. Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant.

5. En el casos b, c i altres que donen dret a bonificacions o exempcions s’aportarà una còpia de la documentació actualitzada que ho acredite.

Una vegada ho tingues tot (justificant pagament, imprès, fotocòpia DNI i altres documents justificants de bonificacions) has d’entregar-lo a Secretaria.

El procediment serà el mateix per a l’alumnat que titule en l’avaluació extraordinària.

Ara, vols matricular-te a les PAU? INSTRUCCIONS PER PODER MATRICULAR-SE A LES PAU.TERMINI: Els dies 24 i 25 de Maig. IMPORTANT!!!!

Pensa-hi abans de res:

  • És imprescindible que tingues un correu electrònic personal i un número de telèfon mòbil. És necessari per a consultar i descarregar notes, procediment de reclamacions i segones correccions, sol·licitud per revisar exàmens…

1. Has de pagar les taxes generant el rebut on-line amb les teues dades correctes. ENLLAÇ. TUTORIAL.

La taxa, per a l’any 2023, corresponent a la matrícula de les PAU és la següent. Comprova la teua taxa:

a. Ordinària70,38 €
b. Família nombrosa de categoria general c. Família monoparental de categoria general35,19 €
– Família nombrosa de categoria especial.
– Família monoparental de categoria especial.
– Víctimes de violència sobre la dona.
– Víctimes d’actes terroristes.
– Discapacitat, acreditada, igual o superior al 33 %
– Protecció de Menors/Sistema Judicial de reeducació
– Exclusió Social
d. Estudiants exempts del pagament de les taxes I que NO HAN DE GENERAR EL REBUT.


  • Una vegada generat el rebut, l’has de pagar al banc o per internet.
  • Justificant del pagament efectuat de les taxes.

2. Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant.

3. En el casos b, c i d que donen dret a bonificacions o exempcions s’aportarà una còpia de la documentació actualitzada que ho acredite.

4. Perquè puguem en Secretaria formalitzar la teua matrícula a les PAU cal que entregues també l’imprès amb la teua tria emplenat. IMPRÈS.

Una vegada ho tingues tot (justificant pagament, imprès, fotocòpia DNI i altres documents justificants de bonificacions) has d’entregar-lo a Secretaria el dia i l’hora que se t’indique.