Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

Els RAT que són aplicables al nostre centre són:

 • Activitats i jornades
 • Alumnat
 • Alumni (antics alumnes)
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual
 • Autoritzacions
 • Comunicació institucional i promoció del centre
 • Contractació
 • Expedients disciplinaris
 • Gestió de bretxes de seguretat
 • Gestió de drets de protecció de dades
 • Gestió econòmica i pressupostària i pagament a tercers
 • Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
 • Pràctiques formatives d’alumnat d’FP
 • Pràctiques formatives universitàries
 • Prevenció de la violència i la millora de la convivència
 • Professorat
 • Protocol COVID-19 per als Centres Educatius Públics GVA i GEstió de la vacunació del personal de centres
 • Proves i acreditacions
 • Queixes, suggeriments i agraïments
 • Reclamacions
 • Trasllats d’expedients
 • Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions i Declaracions responsables

Tots ells accessibles en: http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva