3r d’ESO

AssignaturaHores
Valencià: Llengua i Literatura3
Llengua Castellana i Literatura3
Llengua Estrangera(1)4
Geografia i Història3
Educació Física2
Matemàtiques4
Biologia i Geologia2
Física i Química2
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual2
Tecnologia i Digitalització2
Optativa2
Tutoria1
(1) Almenys 1 hora setmanal s’ha de destinar a la competència comunicativa oral en Llengua Estrangera.

Optatives:

Francés (2a llengua estrangera)
Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica II
Taller d’Economia
Creativitat musical
Taller de Matemàtiques(2)
Cultura clàssica
Projectes interdisciplinaris
Taller de reforç
(2)Aquesta optativa ve recomanada pel Departament d’Orientació

3r PDC

Competència comunicativa oral en anglés
Taller de reforç: Anglés