Sistemes Microinformàtics i xarxes

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES.

Este cicle pertany a la família professional d’informàtica i proporciona el títol de tècnic. Té una duració de 2 cursos on s’inclou el mòdul de Formació en centres de treball.

QUÈ APRENDRÀS A ESTE CICLE?

Aprendràs a instal·lar, configurar i mantindre sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en xicotets entorns, assegurant la seua funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al mitjà ambiente establits.

QUÈ SABRÀS FER A ESTE TÍTOL? O DIT D’UNA ALTRA FORMA EN QUÈ SERÀS COMPETENT?

-En determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica associada i organitzant els recursos necessaris.

-A muntar i configurar ordenadores i perifèrics, assegurant el seu funcionament condiciones de qualitat i seguretat.

-A instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació, assegurant el seu funcionament condiciones de qualitat i seguretat.

-A replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en xicotets entorns i la seua connexió con xarxes d’àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supòsits que així ho requerisquen.

-A instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fils o mixtes i la seua connexió a xarxes públiques, assegurant el seu funcionament condiciones de qualitat i seguretat.

-A executar procediments establits de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i pèrdues de dades en el sistema, per a garantir la integritat i disponibilitat de la informació.

-En l’adaptació a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats por canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.

-A exercir tus drets i complir con les obligacions derivades de les relaciones laborals, d’acord con el que s’estableix en la legislació vigent.

PERFIL PROFESSIONAL

Totes les persones tenen un perfil propi, però bé se cert que algunes posseeixen característiques pròpies i altres en el transcurs de la vida es poden anar adquirint.

Les capacitats per a este perfil professional poden sintetitzar-se en:

-Raonament abstracte, organització, gestió, decisió, estructuració i coneixements d’informàtica, raonament analític i de sistemes.

-Interés por la informàtica.

-Organització, atenció, rapidesa, serenitat, constància i concentració.

EN QUÈ PODRÀS TREBALLAR QUAN ACABES ESTE CICLE FORMATIU?

– En empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seua gestió.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants somni els següents:

  • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
  • Tècnic de suport informàtic.
  • Tècnic de xarxes de dades.
  • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Comercial de microinformàtica.
  • Operador de tele-assistència.
  • Operador de sistemes.

En finalitzar esta formació, podràs continuar treballant en esta professió, o també continuar formant-te en una formació professional superior de la mateixa família professional o d’una altra, que també te permetrà treballar o començar a estudiar un Grau Universitari.

Si cerques més informació d’este cicle o d’un altre, podràs trobar-la en la pàgina de la Conselleria d’Educació en el següent enllaç.

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1

MÒDULS FORMATIUS

 Mòduls Professionals HORES/Sem
PRIMER CURS 
 Muntatge i manteniment d’equips224    7
 Xarxes locals 224    7
 Aplicacions ofimàtiques224    7
Sistemes operatius monopuesto128    4
Formació i Orientació Laboral 96    3
Inglés I 64    2
SEGON CURS 
Sistemes operatius en xarxa176    8
Seguretat informàtica110    5
Serveis en la xarxa176    8
Aplicacions web88    4
Empresa i iniciativa emprenedora66    3
Inglés II44    2
Formació en Centres de Treball380