Anul·lació de matrícula

Anul·lació de matrícula a instàncies de l’interessat

 • L’alumnat o els seus representants legals tenen dret a l’anul·lació de la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s’haguera matriculat.
 •  Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula hauran de presentar-se en el centre, amb una antelació d’almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent. (Consultar calendari de cicles en la Intranet).
  Quan la matrícula només incloga el mòdul de Formació en Centres de Treball i, en el seu cas, el mòdul de Projecte en els cicles LOE, l’anul·lació se sol·licitarà amb antelació a l’inici d’aquests. Pots descarregar la instància d’anul·lació de matrícula des d’ací..
 • La direcció del centre resoldrà la sol·licitud, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la presentació, mitjançant resolució que es comunicarà a la persona interessada.
 • A l’alumnat al qual se li concedisca l’anul·lació de matrícula del curs no se li computaran les convocatòries al fet que li haguera donat dret la matrícula. A més, perdrà el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si desitja continuar en el futur aquests estudis, haurà de concórrer de nou al procediment general d’admissió que s’establisca.
 • L’anul·lació de matrícula és independent de la renúncia a convocatòries concretes de mòduls que pogueren sol·licitar-se, sense que la renúncia a convocatòries implique la renúncia de la matrícula.

Anul·lació de matrícula per inassistència

 • L’assistència a les activitats de formació manté vigent la matrícula en el cicle de Formació Professional. Serà necessària l’assistència, almenys, al 85% de les classes i activitats previstes en cada mòdul.
 • En el període que transcórrega des de l’inici del curs escolar fins a la finalització del mes d’octubre, quan un alumne o alumna acumule un nombre de faltes d’assistència injustificades, o amb justificació improcedent, igual o superior al 15 per 100 de les hores de formació en el centre educatiu que corresponguen al total dels mòduls  en què l’alumnat es trobe matriculat, excloent els mòduls professionals pendents de cursos anteriors, si n’hi haguera, i els que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a la convocatòria, el director o la directora del centre, a proposta del tutor o tutora del grup, acordarà l’anul·lació de matrícula que s’haguera formalitzat. Així mateix, serà causa d’aquesta anul·lació de matrícula la inassistència no justificada de l’alumne o alumna a les activitats formatives durant un període de deu dies lectius consecutius.
 • A l’efecte del que es preveu en aquest apartat, es consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de el alumne o alumna, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària  benvolguda pel director o la directora del centre on cursa els estudis. L’alumne o alumna aportarà la documentació que justifique degudament la causa de les absències.
 • L’alumne o alumna la matrícula de la qual siga anul·lada per inassistència, perdrà la condició d’alumne o alumna del cicle de Formació Professional i, en conseqüència, no serà inclòs/a en les actes d’avaluació final. A més, perdrà el dret de reserva de plaça com a alumne o alumna repetidor/a, i si desitja continuar en el futur aquestes ensenyaments haurà de concórrer de nou al procés general d’admissió que estiga establit.
 • Quan la superació del 15% d’hores d’inassistència, injustificades o amb justificació improcedent, o de 10 dies lectius consecutius s’aconseguira després del mes d’octubre, també s’acordarà la anul·lació de matrícula, excepte en el cas que no existisca oferta pública del cicle formatiu en règim semipresencial o a distància a la província, i en aquest cas aquest alumnat perdrà el dret a l’avaluació contínua i només podrà presentar-se a l’avaluació final dels mòduls corresponents.
 • Els centres registraran les faltes d’assistència a les activitats de formació que es desenvolupen en el centre educatiu.

 Alternatives quan s’esgoten les convocatòries

 • Matricular-se en les proves lliures que regularment convoca la Conselleria.
 • Sol·licitar convocatòria extraordinària davant la Direcció Territorial d’Educació. Es concedirà, si escau, a títol personal i per una sola vegada per mòdul.