Admissió i Matrícula

Matricula_Telematica_FP_SD_val

SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ FORA DE TERMINI
L'admissió/escolarització per a ESO i Batxillerat per al curs 23-24 va finalitzar el 12 de maig passat.
Si heu arribat tard al procediment, a partir del 28 de juliol i durant el mes de setembre, si sobren places escolars després de les llistes d'espera de l'admissió telefonarem a l'alumnat interessat.
Cal emplenar una sol·licitud de fora de termini i enviar-la al mail: 46014224.secretaria@edu.gva.es

La llista d'espera es confeccionarà per ordre rigorós d'arribada dels correus.

TRÀMITS ESO I BATXILLER

CALENDARI I INSTRUCCIONS RESPECTE AL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT ESO I BATXILLERAT CURS 2023-24

INFORMACIÓ GENERAL


ESOBATXILLERAT
Constitució Comissions d’EscolaritzacióFins al 28 de marçFins al 28 de març
Publicació vacants3 de maig3 de maig
Presentació sol·licitudsDel 4 al 12 de maigDel 4 al 12 de maig
Asistente telemàtic: https://portal. Edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
Validació sol·licitudsDel 15 al 22 de maigDel 15 al 22 de maig
Baremació sol·licitudsDel 15 al 23 de maigDel 15 al 23 de maig
DuplicitatsDel 15 al 24 de maigDel 15 al 24 de maig
Presentació del requisit acadèmicFins al 28 de junyFins al 4 de juliol
Publicació vacants/ Resultat provisional10 de juliol13 de juliol
Presentació telemàtica reclamacionsFins al 12 de juliolFins al 17 de juliol
Publicació vacants/ Resultat definitiu19 de juliol24 de juliol
Matrícula telemàticaDel 19 al 24 de juliolDel 24 al 27 de juliol
Matrícula presencialDel 20 al 25 de juliolDel 25 al 28 de juliol
Matrícula vacants resultantsdel 26 al 31 de juliolel 31 de juliol i de l’1 al 5 de setembre

RESOLUCIÓ

ENLLAÇ PORTAL D’ADMISSIÓ

PROCEDIMENT

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

1. D’acord amb el que s’estableix en el Decret 40/2016 i en l’Ordre 7/2016, el procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en el curs 2023-2024 ha de tramitar-se de manera electrònica.

Les persones interessades podran consultar la normativa i accedir a les diferents fases del procediment d’admissió a través de www.telematricula.es, adreça associada a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Des d’aquesta adreça també és possible accedir a la «Secretaria Digital».

2. El format vàlid i oficial de tots els documents serà únicament el que estiga disponible en l’espai habilitat per a l’admissió de l’alumnat en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i el que es genere a través de l’aplicació informàtica corresponent.

3. Les persones interessades hauran d’accedir a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport www.telematricula.es per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga.

4. Ha de presentar-ne la sol·licitud el pare, la mare o el tutor, la tutora o representant legal de l’alumne o alumna per a qui se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest o aquesta siga major d’edat o menor emancipat. La persona interessada formularà una sol·licitud per a cada alumne o alumna que contindrà una declaració responsable de cada una de les circumstàncies requerides per a l’admissió. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades; aquesta documentació s’aportarà en el moment en què es formalitze la matrícula. Les persones participants en el procés d’admissió hauran de reunir les circumstàncies al·legades com a criteris per a la valoració de les sol·licituds en el moment de presentació de la sol·licitud de plaça, tal com es fa constar en la declaració responsable.

5. Per a poder realitzar la sol·licitud serà necessari obtindre la «clau d’admissió» des de la pàgina web de la Conselleria, prèvia verificació de la identitat de la persona que realitza la sol·licitud. La clau d’admissió estarà composta per un identificador personal i una contrasenya que haurà de ser conservada per a presentar reclamació, si fora necessari, i consultar els resultats de l’adjudicació. La persona interessada obtindrà una única «clau d’admissió» per a totes les sol·licituds que presente.

6. La «clau d’admissió» es podrà obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat: (consultar enllaç resolució)

7. Les persones sol·licitants de nacionalitat estrangera que únicament disposen de passaport o un altre document diferent del NIE, targeta d’estranger, permís de residència o certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea com a document d’identificació, hauran d’acudir al centre en què sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris.

8. Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una «clau d’admissió» que garantirà, al col·lectiu citat en el punt anterior i a aquelles persones sol·licitants que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients per a poder treballar amb l’administració electrònica, la participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de les persones sol·licitants.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

1. Una vegada rebuda la comunicació del resultat definitiu del procediment d’admissió, l’alumnat haurà de formalitzar la matrícula en les dates establides a aquest efecte. En qualsevol cas, atendrà les instruccions que figuraran en l’apartat «Formalització de la matrícula» de la pàgina web www.telematricula.es D’acord amb l’article 40 del Decret 40/2016, l’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia a la plaça escolar adjudicada.

2. En el cas de l’alumnat que es trasllade entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, no serà necessari aportar la informació referent a l’acreditació del requisit d’edat ni l’acadèmic, que es traslladarà, d’ofici, mitjançant l’aplicació informàtica.

3. En el cas de l’alumnat que s’incorpore per primera vegada a centres de la Comunitat Valenciana, o procedisca de centres no sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la formalització de la matrícula, a més de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, haurà d’aportar els següents documents:

Llibre de família o certificació de la inscripció de naixement expedida pel Registre Civil. Aquesta documentació acreditarà el compliment del requisit d’edat establit per la Llei orgànica 2/2006, d’Educació.

Certificat de baixa del centre anterior. En aquest certificat haurà de constar la seua situació acadèmica, a l’efecte d’acreditar el compliment del requisit acadèmic exigit per l’ordenament jurídic vigent per al nivell educatiu i curs al qual pretén accedir.

4. No es requereix presentar l’informe sanitari en els inicis i canvis d’etapa escolar en els processos de matriculació o canvi de centre, d’acord amb la modificació de l’article 59, sobre salut escolar, de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, efectuada per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2022. No obstant això, també d’acord amb la citada modificació, les persones progenitores o les persones tutores tindran la responsabilitat d’informar el centre educatiu en els casos en què la persona menor puga requerir una intervenció urgent en l’horari escolar, presente malalties que comporten modificacions en la dieta escolar o problemes de salut que requerisquen una adaptació curricular. En aquest cas, lliuraran una còpia de l’informe emés pel personal sanitari del seu Centre d’Atenció Primària i/o Especialitzada de referència on es recullen aquests aspectes.

TRÀMITS CICLES FORMATIUS

Ver calendario

SOL·LICITUD TÍTOLS