Administració de sistemes informàtics i xarxes

CICLE FORMATIU TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

Aquest cicle formatiu pertany a la família professional d’Informàtica i Comunicacions, i proporciona el títol de Tècnic Superior. Té una duració de 2 cursos on s’inclou el mòdul de Formació en centres de treball (FCT).

QUÈ APRENDRÀS AMB AQUEST CICLE?

Aprendràs a configurar, administrar i mantindre sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

QUÈ SABRÀS FER AMB AQUEST TÍTOL? O DIT D’UNA ALTRA FORMA EN QUÈ SERÀS COMPETENT?

-Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per a assegurar el funcionament del sistema.

-Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat.

-Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació.

-Optimitzar el rendiment del sistema configurant el dispositiu maquinari d’acord els requisits de funcionament.

-Avaluar el rendiment del dispositiu maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.

-Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.

-Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per a protegir i recuperar el sistema davant situacions imprevistes.

-Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establides per a previndre fallades i atacs externs.

-Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per a restablir la seua funcionalitat.

-Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l’autonomia dels subordinats, informant quan siga convenient.

-Mantindre l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per a adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.

-Gestionar la seua carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.

-Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització etc…

PERFIL PROFESSIONAL.

Totes les persones tenen un perfil propi, però bé és cert que algunes posseeixen característiques pròpies i altres en el transcurs de la vida es poden anar adquirint.

Les capacitats per al perfil professional són: Raonament analític i de síntesi, raonament abstracte, organització, gestió, decisió, estructuració i coneixements d’informàtica

Interés per a utilitzar sistemes informàtics, el disseny i la gestió que això requereix.

Aspectes de personalitat recomanables: Organització, atenció, creativitat, rapidesa i tranquil·litat.

EN QUÈ PODRÀS TREBALLAR QUAN ACABES AQUEST CICLE FORMATIU?

Aquest professional exerceix la seua activitat en l’àrea d’informàtica d’entitats que disposen de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i/o extranet).

En finalitzar aquesta formació, podràs treballar en aquesta professió o començar un Grau Universitari.

Si cerques més informació d’aquest cicle o d’un altre,, podràs trobar-la en la pàgina web de la Conselleria d’*Educació.

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-pr

MÒDULS FORMATIUS

   Mòduls Professionals HORES/Setm

PRIMER CURS
 
 Planificació i administració de xarxes 192   6
 Implantació de sistemes operatius 224   7
 Fonament de hardware 96    3
Gestió de bases de dades160    5
Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació 96    3
Formació i orientació laboral 96    3
Inglés tècnic I 96    3
 SEGON CURS 
Administració de sistemes operatius120    6
Serveis en xarxa e Internet120    6
Implantació d’aplicacions web100    5
Administració de sistemes gestors de bases de dades60    3
Seguretat i alta disponibilitat100    5
Empresa e iniciativa emprenedora60    3
Inglés tècnic II40    2
Formació en centres de treball400
Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa40

ALTRES COMPETÈNCIES

En el IES Font de Sant Lluís, impartim entre altres les següents certificacions de CISCO Networking Academy:

  • IT Essentials: PC Hardware and Software
  • CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
  • CCNA: Introduction to Networks
  • CCNA: Switching, Routing and Wireless Essentials
  • Introduction to Cibersecurity
  • NDG Linux Essentials
  • Networking Essentials
  • Cibersecurity Essentials

La oferta de cursos es molt gran: Xarxes, Linux, Hardware i Software, Ciberseguretat, Programació, Internet de les Coses, Emprenement, …