Desenvolupament d’aplicacions web

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR: DISENY D’APLICACIONS WEB

Aquest cicle formatiu pertany a la familia professional d’Informàtica i Comunicacions, i proporciona el títol de Tècnic Superior. Té una duració de 2 cursos on s’inclou el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

QUÈ APRENDRÀS AMB AQUEST CICLE?

Aprendràs a desenvolupar, implantar i mantindre aplicacions web, amb idenpendència del model empleat i utilitzant tecnologies específiques, garantitzant el accés a les dades de forma segura i cumplint els criteris d’accesibilitat i qualitat exigides en els estandars establerts.

QUÈ SABRÀS FER EN AQUEST TÍTOL? EN QUÈ SERÀS COMPETENT?

 • A configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema según les necesitats d’ús i els criteris establerts.
 • A aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, cumplint el planb de seguretat.
 • A gestionar servidors d’aplicacions adaptant la configuració en cada cas per a permetre el desplegament d’aplicacions web.
 • A gestionar bases de dades, interpretant el diseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accesibilitat de les dades.
 • A desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d’accés i eines de mapatge adequats a les especificacions.
 • A desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
 • A desenvolupar components multimèdia per a la seua integració en aplicacions web, emprant eines específiques i seguint les especificacions establides.
 • A elaborar i mantindre la documentació dels processos de desenvolupament, utilitzant eines de generació de documentació i control de versions.
 • A desplegar i distribuir aplicacions web en diferents àmbits d’implantació, verificant el seu comportament i realitzant modificacions.
 • A gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seua àrea en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.
 • A adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seua formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació,…

PERFIL PROFESSIONAL

Per a aquesta professió podem destacar habilitats que ha de tindre un Dissenyador d’Aplicacions Web com per exemple: creativitat, perseverança, Organització, intel·ligència i flexibilitat.

EN QUÈ PODRÀS TREBALLAR QUAN FINALITZES EL CICLE?

– Programador Web.

– Programador Multimedia.

– Desenvolupador d’ aplicacions en entorns Web.

Al finalitzar aquesta formació, podràs treballar en aquesta professió o fer un Grau Universitari.

Si busques més informació d’aquest cicle o d’altre, podràs trobar-la en la pàgina web de la Conselleria d’Educació.

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1

MÓDULOS FORMATIVOS

   Móduls ProfessionalsHORES/Setm

PRIMER CURS
 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’iinformació96    3
 Sistemes informàtics 160    5
 Bases de dades160    5
Programació256    8
Entorns de desenvolupament 96    3
Formació i orientació laboral 96    3
Anglès tècnic 96    3
SEGON CURS
Desenvolupament web en entorn client.140    7
Desenvolupament web en entorn servidor.160    8
Desplegament d’ aplicacions web80    4
Diseny d’ interfícies web.120    6
Projecte de Desenvolupament d’ aplicacions web.40
Empresa e iniciativa emprenedora60    3
Anglès tècnic II40    2
Formació en centroe de treball400

En finalitzar aquesta formació, podràs treballar EN aquesta professió o començar un Grau Universitari.

Si cerques més informació d’aquest cicle o d’un altre, podràs trobar-la en la pàgina web de la Conselleria d’Educació.

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1