El termini per a sol·licitar la convalidació de mòduls serà del ___ al ____________

S’haurà de presentar la següent documentació en la secretaria del centre:

  • Fotocòpia del DNI o NIE.
  • Sol.licitud de convalidació.
  • Certificació acadèmica: original y còpia.

Solicitudes

Ponemos resto convalidaciones LOE,LOGSE,MEC ¿?

Ponemos tabla de convalidaciones ¿?