Normativa

NORMATIVA

NORMATIVA

NORMATIVA ESPECÍFICA CENTRE DE RECURSOS

Al següent enllaç podeu trobar les instruccions per les quals es regula l’organització dels centres d’educació especial com a centres de recursos de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de facilitar assessorament i suport als centres ordinaris públics d’ensenyaments no universitaris en els processos de transformació cap a la inclusió i en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorn de l’espectre autista, discapacitat motriu, auditiva i intel.lectual i trastorns greus de la conducta.

La Resolució de 2 d’agost de 2021 de la directora general d’inclusió educativa per la qual s’estableix el procediment d’intervenció de les unitats especialitzades d’orientació (UEO) i es concreta el procediment d’activació dels centres d’educació especial com a centres de recursos, és el document normatiu on s’especifica com es durà a terme el procediment als centres ordinaris per a sol·licitar suport i assessorament a aquelles estructures que la Conselleria ha creat expressament per a eixe fi.

A diferencia del pasado curso, los centros que solicitan asesoramiento dirigirán la solicitud a la dirección de la UEO especializada de referencia (utilizando el modelo del ANEXO I). La UEO, en función de la demanda, activará cualquiera de estas actuaciones:
1) Asesorar al centro sobre la consulta realizada (vía telemática, facilitando información o recursos para trabajar…)
2) Movilizar recursos sociocomunitarios
3) Derivar el caso al centro de educación especial como centro de recursos
4) Intervenir (la misma UEO)
5) Comunicar al CEFIRE si se trata de una necesidad formativa

Puede leer esta resolución aquí misma:

NORMATIVA GENERAL INCLUSIÓN EDUCATIVA

A continuación, clicando sobre la imagen, encontrará el enlace a la página web oficial de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte en materia de inclusión educativa

.

ANEXOS

ANEXO HOJA DE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA UEO

ANEXO: ZONIFICACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL COMO A CENTROS DE RECURSOS