Admissió i matrícula curs 2023/24

Telematrícula 961040504

Manual de matrícula


RESUM DEL PROCÉS

  • 19 de juny a 3 de juliol: Assistent Telemàtic – Convocatòria Ordinària
  • 11 de juliol: Els candidats matriculats reben un correu amb un enllaç a les vacants en les quals poden matricular-se i al pagament de taxes.
  • 11 al 27 de juliol a les 14h: Els candidats que hagen obtingut plaça formalitzaran la matrícula presentant la documentació telemàticament a través dels següents formularis*.
  • 1 al 8 de setembre: Matriculació d’alumnes de la prova extraordinària de juny i llista d’espera.


A causa del volum de sol·licituds rebudes, continuem matriculant els alumnes en llista d’espera.

Els/les alumnes en llista d’espera seran contactats per correu per a formalitzar la seva matrícula i tindran 48 hores per a fer-ho.

  • 15 al 20 de setembre: Segon període d’admissió, si hi hagués vacants. (Més informació a partir del dia 8 de setembre)


Comuniquem que l’EOI Virtual Valenciana no disposa de places lliures per al segon període d’admissió.

*La matrícula no es considera formalitzada fins que la EOI no rep tota la documentació necessària, valguda l’alta i l’alumne o l’alumna rep el justificant de matrícula. En qualsevol moment, la secretaria del centre podrà requerir la documentació original per a fer la comprovació pertinent. Si l’alumne no aporta la documentació en el termini establert, perd el dret a la plaça assignada. El fet de presentar algun document fals comporta l’anul·lació de la matrícula. RESOLUCIÓ 17/05/23


Durant el curs 2023-2024 l’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana ofereix cursos curriculars en línia dels idiomes següents:

  • ALEMANY
  • ANGLÉS
  • FRANCÉS
  • VALENCIÀ

Aquesta modalitat de cursos curriculars en línia, oberta a qualsevol ciutadà/ciutadana de la Comunitat Valenciana, inclou una hora setmanal de pràctica oral amb el tutor o la tutora, a més de l’accés a una plataforma telemàtica (AULES), on es realitza la resta de la formació online (exercicis, exàmens, etc.) de manera autònoma.

Tant l’alumnat matriculat en el curs 2022-2023 com els sol·licitants de nou ingrés que vulguen matricular-se als cursos curriculars en línia han de tramitar la sol·licitud d’admissió telemàticament.

Des del dia 19 de juny es poden consultar les vacants dels cursos curriculars en línia per al procés d’admissió de les EOI a través del portal: https://portal.edu.gva.es/telematricula/vacants/

L’assistent telemàtic en la convocatòria ordinària estarà obert des del 19 de juny fins al 3 de juliol de 2023.

Durant el període 11 al 27 de juliol a les 14h els candidats que hagen obtingut plaça formalitzaran la matrícula presentant la documentació telemàticament a través d’un formulari que es trobarà en aquesta web. En el cas de no formalitzar la matrícula en el període indicat, es considerarà que s’ha renunciat a la plaça i, per tant, es perdrà la reserva de la plaça assignada.

Per a formalitzar la matrícula en l’eoivirtual.com, l’alumnat ha d’abonar la taxa corresponent generada dins de l’assistent telemàtic i lliurar la documentació requerida a la secretaria de l’eoivirtual.com.

L’alumnat de nou ingrés que no haja estat mai matriculat abans en una escola oficial d’idiomes ha d’abonar la taxa d’obertura d’expedient i, opcionalment, la taxa d’expedició de targeta d’identitat d’alumne.

Ací podeu consultar el Cronograma

Més informació

Admissió i matrícula al web de la Conselleria d’Educació


Llistat de persones candidates admeses definitivament a les PUC 2023

Totes les persones que apareixen en aquestes llistes han estat definitivament admeses a les Proves Unificades de Certificació de l’any 2023.

En aquestes llistes no apareix el centre on realitzaran les proves. Tal com diu la Resolució de 13 de febrer de 2023:

L’alumnat de l’eoivirtual.com inscrit en la PUC haurà d’estar pendent de la convocatòria de les proves escrites i orals, de la publicació de resultats i dels terminis i procediment de revisió en el web de l’EOI presencial on s’haja inscrit.”


Anglés B1 Valencià B2
Anglés B2 Valencià C1
Anglés C1 Valencià C2