descripcion

Descripció dels cursos a l’eoivirtual.com

Els cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana seran completament en línia, a través de la plataforma d’aprenentatge Aules. L’alumnat treballarà les destreses de comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita i mediació escrita de manera asíncrona, és a dir, sense horari establert i de manera independent seguint les instruccions que se li proporcionaran a l’aula virtual i amb els materials que s’indiquen o que hi facilite el professorat.

Aquest treball es complementa amb una hora setmanal síncrona d’assistència obligatòria en la qual es practicaran la resta de destreses (producció, coproducció i mediació orals) mitjançant connexions amb el professorat per videoconferència.

L’alumnat triarà prèviament l’assistència a una de les hores setmanals que el tutor haja establert dins de cada franja horària. S’establiran tres sessions setmanals amb un terç de l’alumnat en cada sessió. D’aquesta manera, es dona flexibilitat a l’alumnat perquè setmanalment trie l’hora que li resulte més convenient entre les tres opcions establertes.

El professorat d’aquesta modalitat reflectirà en ITACA les faltes d’assistència a les videoconferències obligatòries i la resta de presencialitat a través del treball i l’activitat de l’alumnat en la plataforma.

L’alumnat haurà d’haver completat un mínim de connexions a la plataforma i atendre a les sessions síncrones de pràctica oral per videoconferència.
L’alumnat que no s’haja connectat a la plataforma tres setmanes seguides sense causa justificada, causarà baixa a l‘eoivirtual.com

L’alumnat podrà remetre qualsevol dubte o consulta acadèmica al tutor o tutora del curs a través dels fòrums de la plataforma d’aprenentatge. És important fer públics els dubtes individuals per aquests fòrums per tal de compartir-los amb el grup i promoure l’aprenentatge col·lectiu. Els tutors no respondran dubtes que se’ls facen arribar per privat, ni tampoc qüestions administratives, que s’han de remetre al correu electrònic: 12008466@edu.gva.es.

El tutor, a més, serà qui organitze i monitore el curs, gestione les sessions obligatòries per videoconferència i verifique, qualifique i comente el treball de l’alumnat.

Pel que fa als exàmens, en els cursos no conduents a certificació, la prova final i extraordinària del curs es realitzarà a través de la plataforma virtual i per videoconferència. Aquesta prova inclourà les parts de producció, coproducció i mediació orals i escrites.

En els cursos conduents a la prova de certificació, l’alumnat haurà de realitzar la inscripció a la prova com la resta d’alumnat oficial en els períodes establerts. La informació al respecte es publicarà més endavant.