Proves Lliures 2023

Els alumnes que vulguen obtenir el títol de tècnic/a, o de tècnic/a superior, poden optar per realitzar proves lliures dels diferents mòduls del cicle en qüestió. Consulta els Cicles oferits al nostre Centre.

Cicles oferits al nostre Centre

  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE).
  • Cicle Formatiu de Grau Superior de Salut Ambiental (LOGSE).
  • Cicle Formatiu de Grau Superior Laboratori Clinic i Biomèdic (LOE).
  • Cicle Formatiu de Grau Superior Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (LOE)

Documents per a realitzar la matrícula

Llistat NO Admesos

Llistat PROVISSIONAL d’Admesos

Llistat DEFINITIUS d’Admesos

Orientacions a l’alumnat

Llistats Provisionals de Qualificacions

  • Publicades qualificacions provisionals de les proves lliures al tauló d’anuncis del centre. Període de reclamació del 2 al 5 de maig.

Llistats Definitiu de Qualificacions

IMPORTANT

Durant el curs acadèmic en què es celebra la prova, l’alumnat no podrà estar matriculat en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en les proves que tenen per objecte l’obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa.

L’incompliment del que ací es disposa, comportarà l’anul∙lació de la sol∙licitud d’inscripció i matrícula a la present convocatòria i dels resultats acadèmics en ella obtinguts.

No obstant l’anterior, els alumnes matriculats en el curs en el qual se celebra la prova en ensenyaments de règim presencial o semipresencial oa distància en centres de la Comunitat Valenciana que, abans de la conclusió del termini de matriculació en les proves, hagin esgotat en algun mòdul el nombre de convocatòries que estableix la normativa vigent per a la seva superació, podran matricular­se d’aquests mòduls professionals en les proves convocades en aquesta resolució.