Informació per a l’admissió del curs 2020/2021

Degut al període de confinament alguns procediments es faran de forma telemàtica i volem que sigueu coneixedors.

L’alumnat de 5 anys d’Infantil a 1r de Primària, la documentació que ha d’aportar al centre per tal de seguir matriculats únicament és “l’Informe de Salut Escolar” expedit per metges col·legiats/-des. Podreu entregar-lo a Secretaria del centre a setembre abans de començar les classes de l’1 al 7 de setembre si no canvia la situació, és a dir que ara no han de fer res telemàtic.

L’alumnat de de Primària que passe a 1r d’ESO, haurà d’informar-se a l’IES Josep Iborra del procediment a seguir. De tota manera el procediment serà com el que exposem ara.

L’alumnat de nova matrícula de 2 anys (nascuts al 2018) i 3 anys (nascuts al 2017) d’Infantil o alumnat nouvingut d’un altre centre el procediment serà TOTALMENT TELEMÀTIC, tal i com es va publicar al DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. A falta de fer-se públiques les dates, aquestes són les instruccions del Decret:

1. El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

2. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.

3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

4. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

5. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

– Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electroònica de la Generalitat (ACCV).

– Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

– eDNI, amb el seu respectiu lector.

– Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Les dates del procés d’Admissió encara no s’han fet públiques, us informarem en tindre coneixement.