Normativa Admissió

Adjuntem la normativa que regula el procediment d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

1. DECRET 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2552.pdf

2. DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2728.pdf

3. ORDRE 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. :

https://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf

4. ORDRE 5/2020, de 31 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen
ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2784.pdf

5. DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/docv_8781.pdf

6. RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/19/pdf/2020_3500.pdf

Annex de la mateixa Resolució de 15 de maig