Annexem les autoritzacions necessàries per a què l'alumnat puga eixir del centre:

1. Durant el període lectiu amb una causa justificada:

2. Sense companyia d'un/a adult:

3. Quan l'arrepleguen altres persones diferents al pare/ mare/ tutor-a:

 

Imprimiu (abans vos teniu que guardar la imatge a l'ordinador per a poder imprimir-la), empleneu, signeu i entregueu al tutor/a del vostre fill/a l'autorització més adequada a cada situació.