L’experimentació a l’aula de primària

La tradició a les escoles ha estat transmetre continguts teòrics i descontextualitzats, massa abstractes per ser compresos de manera profunda per les/pels alumnes.

D’aquesta manera, es veu necessària l’experimentació a l’aula. Es pot fer a través d’experiments científics, treball amb materials manipulatius o simulació de situacions reals entre altres.

A través de diverses experiències, poden arribar a un aprenentatge més significatiu i pràctic.

El millor camí seria treballar utilitzant el mètode científic, que marque les rutines i les pautes per aconseguir resoldre situacions. Els i les docents podem mostrar diferents reptes per tal que els i les infants es plantegen preguntes, proposen hipòtesis, investiguen, experimenten i a la fi, acaben trobant una resposta a les inicials qüestions i construeixen nous coneixements.

Amb aquest tipus de treball, aconseguiran un mètode de treball que els i les ajude a aprendre a aprendre.

Des del Cefire CTEM, proposem diferents cursos que milloren les capacitats dels i les mestres a l’aula en aquest camp. Alguns exemples d’aquests cursos serien “Recursos matemàtics per a les primeres etapes” o “Menudaciència”.