PLA CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT. PROTOCOL MENJADOR ESCOLAR

Us informem del protocol per al servei de menjador escolar que estableix el PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT PER A LA NOVA NORMALITAT.
Versió 14 setembre 2021. Adaptada al centre 14 de setembre de 2021

 • Abans d’accedir al menjar s’ha de realitzar una correcta rentada de mans amb aigua i sabó. Aquesta maniobra s’haurà de repetir a la finalització d’aquesta. Durant la mateixa s’ha de posar a la disposició de l’alumnat dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
 • El personal de menjador ha de recordar i reforçar el missatge de no compartir aliments, estris ni begudes.
 • En el menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre les normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta respiratòria, llavat de mans, distanciament i ús de màscares).
 • Per a les migdiades a Educació Infantil, es recomana col·locar els matalassets, intercalant la direcció en la qual es col·loquen els alumnes (cap i peus en diferent direcció). Es farà un canvi diari de llençols o coixins o utilitzarà cadascun la seua pròpia canviant-les almenys setmanalment i sempre que estiguen brutes.
  La recomanació del centre és emportar-se la manteta i en babero cada dia a casa per rentar-lo i portar-lo net al dia següent
 • L’hora de menjar suposa diferents reptes, atés que les màscares no es poden usar mentre es menja i els menjadors de molts centres solen estar molt concorreguts. Per a això es proposa:
  • Utilització de les mateixes aules per a menjar, mantenint l’estructura dels grups estables de convivència en Educació Infantil i Primària. Per a això es garantirà les condicions higièniques de les aules que proporcionen la seguretat alimentària adequada. El menjar calent se servirà mitjançant la utilització de carros calents amb safates o servint-se amb la menor antelació possible al seu consum.
  • Per a això cada classe que siga utilitzada per a menjar, en la mesura del possible, tindrà el seu propi carret amb tots els utensilis: plats, pitxers i safates per a servir el menjar.   
 • El temps de menjador escolar pot ser una oportunitat educativa inclosa en la formació de l’alumnat, podent involucrar als alumnes en la preparació de l’espai per a menjar, l’assumpció de les normes d’higiene (ús de davantals, màscares i capell, llavat de mans i ús de gel desinfectant) per a la preparació del servei del menjar, l’acte alimentari i la recollida posterior i mesures higièniques posteriors.
 • En general, s’organitzarà l’espai del menjador i els horaris de tal forma que es possibilite el compliment de la distància interpersonal d’1,5 m. En cas de ser utilitzat per grups de convivència estables, no serà necessari mantindre entre els escolars del mateix la distància interpersonal però sí amb altres persones alienes al grup.
 • En la mesura que siga possible es marcaran i/o se senyalitzaran circuits d’entrada i eixida i llocs d’espera previs al servei. Serà obligatori portar màscara en els circuits d’entrada i eixida del menjador o en els locals on es menge.     
 • En el menjador escolar, es poden mantindre safates cobertes que seran recollides pels comensals sota la supervisió d’un/a monitor/a. Si no estan cobertes, les safates seran dispensades i recollides per una única persona.
 • En qualsevol cas s’han de diferenciar clarament les safates que tenen com a destinació comensals amb al·lèrgia i intolerància alimentaria. Aquestes hauran de ser etiquetades clarament indicant el contingut de les substàncies que provoquen al·lèrgies o intoleràncies i a qui van destinades.
 • Si l’elaboració i/o servei de menjars està a càrrec d’una empresa aliena al centre, com un servei de servei d’àpats o una cuina d’un bar o restaurant, en les especificacions dels nous contractes s’hauran de fer referència al fet que s’han de prendre les mesures de prevenció establides en el document «Mesures preventives generals en relació amb l’alerta per la COVID-19 (SARSCoV-2) per establiments i activitats d’elaboració i servei de menjars i de begudes».

Neteja i ventilació en el menjador escolar

    • Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents. 
    • S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar.
    • Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, després de cada torn i en acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el major temps possible.

Organització del menjador escolar.
Una vegada es confirmen els i les comensals, es concretarà l’organització dels torns i distribució de les taules del menjador.
El plantejament inicial serà el següent:

 •  ED. INFANTIL (MENJADOR ESCOLAR)
  • 12:30 a 13:30h
   • SETEMBRE/JUNY
    • 13:00 a 14:00h
 • ED. PRIMÀRIA
  • MENJADOR ESCOLAR
   • 1r torn
    • 12:30 a 13:30h
     PRI3A / PRI3B / PRI4A / PRI4B
    • 13:30 a 14:30h
     PRI5A / PRI5B / PRI6A / PRI6B
  • AULES
   • 13:00 a 14:00h

                        ▪ PRI1A / PRI1B / PRI2A / PRI 5A / PRI2B

**Els torns i distribució final es confirmaran en tindre confirmats la quantitat total de comensals, i al llarg del curs es poden modificar per optimitzar recursos materials i personals.

Comensals dies solts
Donades les excepcionals circumstàncies d’aquest curs, sols s’admetran comensals solts per motius absolutament justificats, i comunicats amb almenys dos dies d’antelació, o no es podrà fer ús.

Pel que fa al temps d’esbarjo, es combinarà temps que romandran al pati exterior, d’acord a la distribució espacial habitual dels patis.