Jornada continuada. Autorització consulta a les famílies

INFORME FAVORABLE DGIEO SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA JORNADA PER A REALITZAR LA CONSULTA A LES FAMÍLIES

CONSTITUCIÓ COMISSIÓ ORGANITZADORA

En data 24 març 2022, una vegada revisada la proposta, s'autoritza a la direcció del centre per a iniciar el procediment de consulta a les famílies.

El proper dimarts 29 de març de 2022 a les 17:15h a l'aula de música del centre, seguint la normativa vigent, es realitzarà la constitució de la Comissió de Coordinació del Procés en acte públic. La constitució estarà formada per la direcció del centre, el secretari del centre i 3 pares/mares escollits per sorteig, d'entre les persones representants de les famílies al Consell Escolar, i en cas que no es cobriren els titulars i reserves, d'entre el cens de famílies.

Una vegada constituïda la Comissió, es determinaran lloc i horaris de votació, publicarà el cens provisional, el cens definitiu i ens constituirà la taula electoral.