Projecte Educatiu de Centre. Presentació

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document referent per a donar resposta a la diversitat de les necessitats personals i educatives de l’alumnat que es deriven d’una societat plural. En aquest document, la comunitat educativa del centre —integrada pels sectors més directament implicats pel seu funcionament— ha d’expressar-ne les necessitats i plantejar-ne les prioritats de manera singular.

El Projecte educatiu de centre incorporarà els criteris per a la personalització de l’ensenyament i promourà metodologies que facen valer els aprenentatges significatius, la col·laboració i la cooperació, i que, a
més, facen servir els recursos de l’entorn.

El contingut del projecte representa el compromís de tota la comunitat escolar per a oferir la millor resposta en clau educativa a la diversitat social, econòmica i cultural del context per al qual es defineix, tenint en compte les característiques de l’alumnat, de la comunitat educativa i de l’entorn social i cultural del centre.

Inclou els principis coeducatius i evitar aquelles actituds que afavorisquen la discriminació sexista i, mitjançant la intervenció positiva, promocionar, a partir de la posada en valor de les aportacions de les dones en cada àrea, el desenvolupament personal integral de tots els membres de la comunitat, garantir, el respecte a la identitat de gènere sentida i incorporar accions encaminades a la no-discriminació
que permeten superar els estereotips i comportaments sexistes.

Els continguts del Projecte Educatiu del CEIP Botànic Calduch, respon al següent índex de documents i projectes particulars que el composen

1. Introducció

2. Valors, objectius i prioritats d’actuació, d’acord amb la identitat
del centre

3. Criteris bàsics per a l’orientació de mesures organitzatives i
de funcionament del centre

4. Plans i programes

4.1. Projecte lingüístic de centre

4.2. Concreció curricular

4.3. Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular

4.4. Pla per al foment de la lectura

4.5. Pla d’igualtat i convivència

4.6. Reglament de règim interior, amb les normes bàsiques de convivència

4.7. Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa

4.8. Pla d’acció tutorial

4.9. Transició entre les etapes i modalitats d’escolarització

4.10. Pla específic d’organització de la jornada escolar

4.11. Pla de formació permanent del professorat per al desenvolupament del Projecte educatiu

4.12. Projecte educatiu del menjador escolar

4.13. Altres projectes i programes desenvolupats pel centre

4.13.3.1. Projecte TiC

4.13.2. Escola de mares i pares

4.13.3. Cor escolar

4.13.4. Projecte Educatiu de Foment de l’Activitat Física i la Salut (PEAFS)

4.13.5. Projecte Patis Coeducatius

5. Aprovació, difusió, seguiment i avaluació del Projecte educatiu