CEIP PUIG CAMPANA

Província: Alacant

Ciutat: Finestrat

Adreça: C/ Camí dels reis,4

Descripció: 

El nostre centre no compta amb un espai destinat a ser un aula transformadora, sino que totes les aules del centre (desde INF 2 anys fins a 6é de primària) han sigut modificades i presenten una organització i una estètica molt diferent a l’aula tradicional, per això volem ser part del projecte d’AT perquè pensem que les nostres aules son espais del futur.
Ja fa diversos anys que som amfitrions en el programa i-MOUTE i molts són ja els centres que han visitat la nostra escola i la nostra transformació dels espais educatius.
Aquesta és la nostra visió del centre des de l’any 2018:

1. Objectius.

 • Fomentar una dinàmica escolar activa que fomente l’autonomia de l’alumnat en situacions individuals i interactives.
 • Organitzar els espais del centre en coherència a la idea d’escola que plantegem (Aula del Futur).
 • Organitzar l’aula en espais flexibles, transitables, que conviden a ser i a estar. Mobiliari adaptat a les necessitats de cada edat.
 • Fomentar una escola viva com institució al servei de la societat, que evoluciona i s’adapta a les necessitats reals de cada moment, complint amb la funció social que ha de tindre aquesta institució.
 • Desenvolupar processos d’aprenentatge on la reflexió, el diàleg, la pressa de decisions i la interacció entre l’alumnat són bàsics.
 • Fomentar una escola coherent amb els objectius del Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 (ODS).
 • Desenvolupar processos d’aprenentatge on el respecte, solidaritat, participació activa i la vivència i acceptació de la diferència són bàsics.
 • Crear una Escola on realment l’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge: l’alumnat és un agent actiu de la seua evolució.
 • Desenvolupar provocacions educatives on l’alumnat és l’agent actiu; Projectes Significatius i propostes.
 • Organitzar l’horari escolar en franges horàries al servei de l’aprenentatge.
 • Fomentar una escola on es visca la participació democràtica a través del diàleg i la reflexió conjunta.

2. Marc Teòric en el que es basa el Projecte.

El principi fonamental que ens inspira és el Paradigma Socioconstructivista de l’educació, basat en els estudis d’autors tan reconeguts com Piaget, Vygotsky, Ausubel i Bruner. Aquest paradigma pedagògic ens planteja que el coneixement el construeix l’alumna en interrelació amb els altres (iguals i docents) i en un context social i cultural concret. Es centra en la persona i en les seues experiències prèvies, a partir de les quals, construirà els nous aprenentatges.
És fonamental saber que l’aprenentatge ha de tindre significat per a la persona, que represente un impacte cognitiu i emocional si volem que siga alguna cosa més que paraules i/o frases que ha de repetir de memòria a un examen. Per això, les propostes d’aprenentatge han de suposar reptes provocadors per a l’infant que aprèn a través de l’autoconstrucció del pensament i coneixement.

3. Concreció de la metodologia a desenvolupar.

Amb l’objectiu de portar a terme aquest plantejament pedagògic, les línies d’actuació es centren en la concreció d’una nova organització educativa.
L’aula perd el seu significat d’un espai tancat entre quatre parets. S’utilitzen com espais propis de l’aula altres zones de l’escola que estan més enllà de les pròpies dimensions físiques delimitades per les parets que conformen la classe. Desapareixen elements com la pissarra de guix (es manté la pissarra digital), la taula de la mestra i es canvien les taules individuals de les alumnes per taules més grans de treball en grup.
L’aula és un espai viu i que es viu. D’aquesta manera, queda organitzada en diferents espais ben delimitats amb l’objectiu de poder desenvolupar totes les competències curriculars i on, a la vegada, es facilita la circulació i interacció de les persones. Així l’aula permet reflexionar, descobrir, crear, connectar, innovar, compartir i exposar.
Nova Organització del temps: El principi que ens guia a l’hora de fer un canvi en l’organització del temps és que el coneixementno és fragmentat i, per tant, l’escola ha de possibilitar la interrelació de tots els aprenentatges alhora, així com, la construcció dels mateixos. L’escola ha de promoure el desenvolupament global de l’alumnat, per tant, les vivències no es poden fragmentar per un horari al servei de la simple transmissió de la informació.
Així, tenint en compte que la legislació aposta per l‘aprenentatge globalitzat, és fonamental la gestió del temps en franges horàries i no en sessions. D’aquesta manera, podrem aprofitar les situacions quotidianes que es viuen a l’aula com a oportunitats que permeten l’autoconstrucció de l’aprenentatge, el pensament i el coneixement. Com a conseqüència,aquest es produeix com a necessitat autèntica.
Aquesta organització serà flexible i oberta a les necessitats del moment Per tant, organitzem el temps en dues franges horàries:

 • PRIMERA FRANJA: 9:00 11:00 Assemblea, Projectes i Propostes.
 • Pati: 11:00-11:30
 • SEGONA FRANJA: 11:30-14:00 Especialitats, Propostes i Experimentació.

4. Inclusió.

El nostre projecte porta imprès com a segell la inclusió real. Un dels objectius és que cada persona puga desenvolupar-se de manera global des d’on està i des de les seues particularitats.
El nostre Projecte d’Escola implica una complexa organització de l’aula, amb una forta participació de l’alumnat i on es fan visibles els diferents ritmes d’aprenentatge sense sancionar-los. Implica desenvolupar una dinàmica d’aula on es té en compte la zona de desenvolupament pròxim (Vygosky); provocacions que plantegen reptes abordables, que impliquen conflicte cognitiu i a més, fomenten la reflexió conjunta.
El nostre propòsit és tindre una escola que realment desenvolupa l’aprenentatge competencial partint de nivells simples per arribar a nivells més complexos. A través dels projectes i de les propostes oferim experiències variades, provocadores/reptadores i riques per a que tot l’alumnat puga transitar- les des del punt en el que es troba, amb l’objectiu de crear coneixement, pensament i aprenentatge individual i col·lectiu de manera activa. Aquests processos actius i vius tindran repercussió en el seu entorn més pròxim (aula – centre – comunitat).

5. Plurilingüisme.

La dinàmica de l’aula, tal i com la tenim organitzada, promou la comunicació oral de manera constant ja que està basada en la interrelació de l’alumnat en xicotet i gran grup. L’assemblea, moment per obrir i tancar el dia, context de comunicació i interrelació de tot el grup. L’alumnat i/o docent proposen experiències comunicatives; lectura d’un conte, poesia, endevinalles, embarbussaments, exposicions dels processos que estan realitzant-se o ja han finalitzat. Aquesta comunicació es fa tan en llengua valenciana com en castellana.
La matèria de Plàstica, integrada a la dinàmica de l’aula i en anglès. La docent s’integra a l’aula i fa ús de la llengua anglesa en tot moment dins dels xicotets grups que ja estan immersos en diferents propostes. No es trenca la vida de l’aula, el que fem és que l’adult amb la seua tasca encomanada, s’integra als processos que estan vivint-se.
Per al desenvolupament de les propostes i projectes es dóna un procès vital en relació a la pràctica del diàleg i la participació contextual. Els processos d’aprenentatge es basen en la reflexió, pressa de decisions, creació, resolució de les dificultats que poden sortir i exposició del procés al gran grup.

EXPERIÈNCIA:
En aquestos enllaços trobem un exemple de projecte que s’ha desenvolupat a l’aula de 4t de primària (exemples com aquent en tenim molts i per a tots els cursos).
https://portal.edu.gva.es/ceippuigcampana/es/exposicion-el-agua-de-finestrat/
https://portal.edu.gva.es/ceippuigcampana/es/preparando-la-exposicion/
https://portal.edu.gva.es/ceippuigcampana/es/propuestas-musicales-del-agua/

WEB del centre:
En el vídeo es poden veure totes les aules del centre amb grades, PDI, espai de connectar, mobiliari apilable, etc.
https://portal.edu.gva.es/ceippuigcampana/centre-es-va/

  >   Centres AT