Zones AT

A les Aules AT, es treballa de forma flexible en diferents zones. Aquestes són:

La zona “Connecta” s’enfoca a proporcionar un moment d’observació, sorpresa i connexió amb el tema d’estudi per als estudiants. En aquest espai, es busca encuriosir i la motivació mitjançant diferents recursos, com a relats, vídeos, àudios o experiències compartides per altres companys.

L’equipament útil per a aquesta zona inclou:

 1. Mobiliari flexible: Es tracta de mobiliari versàtil i fàcil de reconfigurar segons les necessitats de l’activitat. Això permet adaptar l’espai d’acord amb les dinàmiques de motivació que es realitzen.
 2. Monitor o pantalla: S’utilitza per a projectar vídeos, imatges o altres continguts multimèdia que ajuden a generar interés i connectar als estudiants amb el tema.
 3. Dispositius d’ús individual: Poden ser tauletes, ordinadors portàtils o altres dispositius electrònics que permeten als estudiants accedir a recursos digitals de manera individual durant el moment de connexió.
 4. Altres recursos de motivació: Qualsevol recurs que puga ser utilitzat en dinàmiques de motivació, com a material imprés, jocs interactius, objectes manipulables, entre altres.

En resum, la zona “Connecta” cerca crear un ambient flexible i reconfigurable on els estudiants puguen experimentar un moment de connexió emocional i motivació amb el tema d’estudi. S’utilitzen diferents recursos, com a relats, vídeos o experiències compartides, juntament amb l’equipament adequat, per a despertar l’interés i la curiositat dels estudiants

La zona “Comparteix” es centra en fomentar l’intercanvi, la discussió i la col·laboració entre els estudiants durant el desenvolupament de treballs interdisciplinaris. És un espai dissenyat per a facilitar el diàleg i la comunicació tant dins dels grups de treball com entre diferents grups. Es busca promoure l’intercanvi d’informació i la construcció col·lectiva del coneixement.

L’equipament útil per a aquesta zona inclou:

 1. Tauletes o dispositius individuals: S’utilitzen perquè els estudiants puguen accedir a recursos digitals, aplicacions i programes que faciliten la participació i l’intercanvi d’idees de manera individual.
 2. Cadires flexibles: El mobiliari adaptable i flexible permet als estudiants ajustar la disposició dels seients segons les necessitats de col·laboració i discussió en grup.
 3. Monitor o pantalla gran: S’utilitza per a compartir i visualitzar el treball realitzat pels grups, presentacions, vídeos o altres materials rellevants durant les sessions d’intercanvi i discussió.
 4. Aplicacions o programes de participació síncrona i asíncrona: Aquestes eines digitals faciliten la realització de pluges d’idees, mapes mentals, enquestes, sondejos i altres activitats de participació i col·laboració en temps real o de forma diferida.
 5. Superfícies d’escriptura: Espais on els estudiants puguen escriure i plasmar idees durant les discussions i col·laboracions en grup, com a pissarres o panells d’escriptura.

En resum, la zona “Comparteix” s’enfoca a promoure la comunicació, l’intercanvi d’informació i la col·laboració entre els estudiants durant treballs interdisciplinaris. S’utilitza equipament com a dispositius individuals, mobiliari flexible, pantalles grans i eines digitals que faciliten la participació i l’intercanvi d’idees, tant de manera síncrona com asíncrona.

La zona “Recerca” a les Aules Transformadores està dissenyada per a fomentar la investigació, l’exploració i el descobriment per part dels estudiants. S’enfoca a promoure el pensament crític i el desenvolupament d’habilitats de cerca i tractament d’informació. La tecnologia exerceix un paper important en complementar els recursos analògics amb dades actualitzades en diferents formats i eines que faciliten l’anàlisi, la selecció i el registre d’informació.

L’equipament útil per a aquesta zona inclou:

 1. Connexió a internet d’alta velocitat: Una connexió ràpida i estable a internet és essencial per a permetre als estudiants accedir a recursos en línia, investigar i buscar informació rellevant.
 2. Dispositius digitals: Els dispositius com a ordinadors, tauletes o telèfons intel·ligents són eines clau per a accedir a informació en línia, realitzar cerques, recopilar dades i realitzar anàlisis.
 3. Aplicacions de recollida de dades: Les aplicacions específiques poden ajudar els estudiants a recopilar dades de manera eficient, organitzar la informació i analitzar-la de diferents maneres.
 4. Robots: Els robots poden ser utilitzats com a eines per a realitzar investigacions i experiments, permetent als estudiants explorar conceptes científics i tecnològics de manera pràctica i aplicada.
 5. Microscopis: Els microscopis són eines fonamentals per a la investigació científica. Permeten als estudiants observar i analitzar mostres a nivell microscòpic, la qual cosa facilita l’estudi de l’estructura i característiques de diferents materials i organismes.

En resum, la zona “Recerca” s’enfoca a promoure la investigació i el pensament crític, proporcionant als estudiants els recursos necessaris per a buscar, recopilar i analitzar informació rellevant. Això inclou una connexió a internet, dispositius digitals, aplicacions de recollida de dades, robots i microscopis.

La zona “Crea” dins de les Aules Transformadores se centra en fomentar la fabricació i construcció de prototips d’idees. Aquesta zona proporciona un espai dedicat a la creativitat i la producció de contingut propi.

L’equipament útil per a aquesta zona inclou:

 1. Espai de gravació de vídeo: Una àrea designada per a realitzar gravacions de vídeo d’alta qualitat.
 2. Equipament d’enregistrament de vídeo: Això pot incloure una càmera, trípode, micròfon i focus per a assegurar una gravació òptima.
 3. Equipament d’enregistrament de so: Una taula de mescles, micròfons i auriculars per a la gravació d’àudio d’alta qualitat.
 4. Programari d’edició d’àudio i vídeo: Eines de programari que permeten als estudiants editar i millorar el contingut multimèdia que han creat.
 5. Programari per a fer streaming: Aplicacions que permeten transmetre contingut en temps real, la qual cosa és especialment útil per a compartir i presentar projectes en viu.
 6. Impressora 3D i escaner: Una impressora capaç de crear objectes tridimensionals a partir de dissenys digitals.
 7. Sets de construcció: Conjunts de materials i peces que permeten als estudiants construir i acoblar diferents estructures o prototips.

En resum, la zona “Crea” està dissenyada per a promoure la fabricació i construcció de prototips. Proporciona un espai equipat amb eines com a equips de gravació de vídeo i so, programari d’edició, impressora 3D i sets de construcció. Això permet als estudiants donar vida a les seues idees i produir el seu propi contingut creatiu.

La zona “Reflexiona” dins de les Aules Transformadores es centra en el desenvolupament, disseny i planificació de l’aprenentatge. Aquesta zona afavoreix l’aprenentatge informal i promou la reflexió individual i col·lectiva sobre el propi procés d’aprenentatge, fomentant el desenvolupament d’habilitats de metacognició. L’objectiu d’aquesta zona és proporcionar un espai on els estudiants puguen treballar de manera independent al seu propi ritme i compartir amb els altres en un ambient relaxat. Es fomenta l’ús d’eines com a diaris d’aprenentatge, lliçons d’aula invertida, portfolis i altres activitats que fomenten la reflexió i l’autoreflexió.

L’equipament útil per a aquesta zona inclou:

 1. Mobiliari informal: S’utilitza un mobiliari còmode i relaxat, similar al que s’utilitza per a descansar, per a crear un ambient propici per a la reflexió i l’aprenentatge autònom.
 2. Racons d’estudi individual: Espais designats perquè els estudiants puguen treballar de manera individual, proporcionant privacitat i concentració.
 3. Dispositius personals portàtils: Els estudiants poden utilitzar els seus propis dispositius portàtils, com a computadores portàtils, tauletes o telèfons intel·ligents, per a accedir a recursos en línia, realitzar investigacions i realitzar activitats de reflexió.
 4. Auriculars: S’utilitzen auriculars perquè els estudiants puguen escoltar materials d’àudio o vídeos sense interrompre als altres i submergir-se en el seu procés de reflexió.
 5. Jocs educatius: Els jocs educatius poden ser utilitzats com a eines d’aprenentatge i reflexió, fomentant el pensament crític i la resolució de problemes.

En resum, la zona “Reflexiona” està dissenyada per a fomentar la reflexió individual i col·lectiva sobre el procés d’aprenentatge. Proporciona un ambient relaxat amb mobiliari informal, racons d’estudi individual, dispositius personals portàtils, auriculars i jocs educatius. Aquesta zona permet als estudiants treballar de manera autònoma, al seu propi ritme, i desenvolupar habilitats de metacognició i autoreflexió.

La zona “Exposa” dins de les Aules Transformadores està dissenyada per a permetre als estudiants presentar, informar i plantejar el seu treball a una audiència més àmplia. És important que els estudiants desenvolupen habilitats de comunicació i presentació, així com la capacitat de rebre retroalimentació constructiva.

L’equipament útil per a aquesta zona inclou:

 1. Mobiliari flexible: L’aula ha de comptar amb mobiliari que permeta organitzar a l’audiència en diferents altures, com a cadires o graderies, per a facilitar la visibilitat i participació de tots els assistents.
 2. Monitor o projector i pantalla: S’utilitza un monitor o projector juntament amb una pantalla per a mostrar presentacions, vídeos o altres materials visuals que donen suport a l’exposició.
 3. Aplicacions digitals de presentació i motivació: Es poden utilitzar aplicacions digitals específiques per a realitzar presentacions interactives, concursos, enquestes o altres activitats que mantinguen l’interés i la participació de l’audiència.
 4. Aplicacions digitals de recollida de retroalimentació: És important comptar amb eines digitals que permeten recopilar la retroalimentació de l’audiència de manera fàcil i ràpida, com a enquestes en línia o eines de votació.
 5. Eines digitals en línia: Els estudiants poden utilitzar eines en línia, com a blogs o entorns personals d’aprenentatge, per a compartir el seu treball, interactuar amb uns altres i rebre retroalimentació tant dins com fora de l’aula.

En resum, la zona “Exposa” dins de les Aules Transformadores se centra en brindar als estudiants l’oportunitat de presentar el seu treball a una audiència àmplia, desenvolupant habilitats de comunicació i presentació. L’equipament inclou mobiliari flexible, monitor o projector amb pantalla, aplicacions digitals de presentació i retroalimentació, i eines digitals en línia. A més, s’emfatitza l’aprenentatge sobre seguretat cibernètica i l’ús responsable de la xarxa.