IES MARÍA MOLINER

Província: València

Ciutat: Port de Sagunt

Adreça: Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, 16, 46520

Descripció: 

L’IES María Moliner, amb una antiguitat de trenta-un anys, presentava espais configurats per a donar resposta a una educació poc basada en metodologies actives i més centrada en l’ensenyament academicista.

L’actual equip directiu, que porta al capdavant del mateix huit anys, ha tingut des del seu inici i com a pilar fonamental del projecte de direcció, l’actualització i transformació dels espais.

Així doncs, ampliant el concepte de “espai educatiu” i amb la intencionalitat de facilitar amb estos canvis l’aplicació de metodologies actives, s’han realitzat fins al moment, els següents canvis que enumerem a continuació i que evidenciem amb explicacions i imatges :

1. Hall del centre: el centre disposa en la planta baixa d’un ampli espai, amb un dividit pels corredors i escales que donen a la primera i segona plantes. Este espai ha sigut configurat per a donar resposta a diferents activitats, que es poden succeir al llarg de la sessió diària. Està moblat amb sofàs, taules altes de bar i les seues corresponents cadires, prestatgeries de llibres i amb butaques. S’ha disposat una zona d’exposicions en totes dues parets, una altra aèria i una central en la qual es pot realitzar  exposicions amb taules.

Entre les diferents activitats que tenen lloc es distingixen:

 1. Dinamització lectora de grups
 2. Inglés oral amb l’auxiliar de conversa per a grups reduïts.
 3. Activitats cooperatives i per reptes.
 4. Espai de treball per a alumnat amb assignatures convalidades.
 5. Sala d’espera de familiars per a recollida d’alumnat.
 6. Ampliació de sala de reunions amb les famílies.
 7. Zona de treball del professorat visitant d’ERASMUS +.
 8. Lloc central d’exposició de treball i d’informació a les famílies i a l’alumnat.
 9. Altres activitats que puguen sorgir en funció de les necessitats d’espai.

2. Sala d’actes: a l’origen comptava amb un escenari xicotet i de gran altura que dificultava l’accessibilitat. El mateix estava replet de cadires de pala que impedien la utilització més enllà dels claustres convencionals i s’utilitzava com a espai per a realitzar els exàmens. La idea de canvi era la de propiciar un espai multifuncional que poguera albergar diferents activitats i diversos grups al mateix temps. Es va reformar l’escenari, ampliant la seua profunditat al doble i amb una altura de 33 cm, accessible a través d’una rampa. Es van canviar les finestres, es va pintar l’espai. Es va dotar de 90 cadires apilables i 9 taules abatibles amb rodes. Passem així d’un espai hipotecat als exàmens tradicionals i als claustres, per a donar opció a un multiús que permetera desenvolupar les següents activitats:

 1. Representacions escèniques
 2. Treball conjunt de diversos grups i diversos professors al mateix temps.
 3. Desenvolupament de les activitats d’elaboració i presentació dels ERASMUS+.
 4. Treball cooperatiu i per reptes, afavorint el desenvolupament de les diferents competències de l’alumnat.
 5. Zona de reunions d’equips docents, claustre, CCP i consell escolar.
 6. Espai de formació per al professorat, xarrades, presentació de projectes i graduació de l’alumnat.
 7. Lloc de recepció d’inici de curs per nivells i de reunió amb les famílies de 1r de l’ESO.
 8. Espai d’exposicions externes i internes.

3. Biblioteca: durant el període de pandèmia la biblioteca va ser reduïda a una quarta part. En l’actualitat s’utilitza com a aula xicoteta polivalent. Disposa de llibres de lectura per a donar resposta a la dinamització lectora. Compta amb tres taules redones que faciliten les activitats de lectura i treball cooperatiu amb grups reduïts, així com les activitats de reforç i ampliació. A més, en determinat horari permet diferents tipus de reunions en funció de la necessitat d’espai.

4. Aula Naturalesa: situada en la part exterior de l’edifici del centre, compta amb set taules que permeten diferents activitats més enllà de la seua utilització en els descansos de la jornada. Entre estes cal esmentar:

 1. Dinamització lectora en la naturalesa.
 2. Treball de reptes per grups.
 3. Espai de treball per a alumnat amb assignatures convalidades.
 4. Elaboració per grups dels diferents materials sol·licitats en les matèries.
 5. Relaxació i mindfulness.
 6. Acolliment d’Erasmus+.
 7. Convivència.
 8. Àgape.
 9. Unes altres en funció de les necessitats d’espai.

5. Recepció famílies i AMPA: dedicat prioritàriament a la relació del Claustre amb les famílies i la seua participació, este espai disposa d’una taula de reunions i quatre sofàs. Amb això es pretén oferir un lloc confortable i real per a fer efectiva la presència de les famílies, tant individual com col·lectivament. L’AMPA  compta amb un armari tancat per a tindre a l’abast documentació i altres estris.

6. Cercles de comunicació: espai destinat a afavorir la intel·ligència emocional de l’alumnat. Està en període de prova i de dotació de recursos. En breu es dotarà amb dues taules de reunió redones i un sofà. Alhora, este espai s’utilitza també per a diverses reunions així com espai de reforç.

7. Aula Oberta: creada fa quatre cursos com a Aula Específica, continuació de l’Aula CYL dels centres de Primària, pretén donar la major comoditat i calidesa al seu alumnat. A més de tot el material acadèmic, lúdic i funcional propi de la dotació de l’aula, compta amb zona de descans per a realitzar activitats de relaxació i assemblea. Disposen d’una paret amb un suro que abasta tot l’ample de la mateixa per a poder exposar els treballs elaborats en els diversos projectes.

8. Gimnàs: s’ha  modificat l’espai d’entrada per a augmentar els metres d’utilitat. S’han posat finestres en tot el lateral esquerre, propiciant així llum natural i ventilació, ja que només disposava de dues finestres xicotetes a la part alta de la seua façana frontal. Les activitats que es poden realitzar en el mateix so:

 1. Activitats de relaxació, ball, circuits i la resta d’activitats de E.F que no comporten utilització de pilotes.
 2. Activitats de convivència i recepció de l’alumnat de transició dels centres de referència.
 3. Tallers de formació del professorat.
 4. Jornada cultural.
 5. Activitats amb conveni amb l’Ajuntament fora de l’horari escolar.

9. Aula de música: el centre mancava de la mateixa des del seu inici. S’utilitzava la sala d’actes el que obligava el professorat de la matèria a traslladar i moure els seus instruments, quan es requeria este espai. Després de diversos anys de licitació de la cafeteria infructuosos, es va demanar a la Direcció Territorial transformar-ho en aula de música. Es va costejar la seua transformació amb ingressos propis del centre. Actualment esta aula oferix un espai on estan disposats els instruments per al desenvolupament de les sessions pràctiques. Dins de la mateixa aula, estan disposades les taules de manera agrupada per al desenvolupament de les explicacions teòriques i l’elaboració de treballs per part de l’alumnat.

10. Segon taller de tecnologia: amb la intenció d’afavorir el Batxillerat tecnològic i apostar per la sensibilització d’elecció de les nostres alumnes per estos itineraris, es va instal·lar una segona aula de tecnologia en l’edifici principal (la primera està situada fora d’este en una construcció realitzada ex profeso). Esta aula està dotada d’una part pràctica i una altra TIC.

11. Sala professorat: disposa d’una zona de treball personal i grupal, per al que es compta amb tres taules redones i una altra taula dotada amb tres portàtils. A més hi ha una zona de descans i reunió amb sofàs i butaques. S’ha creat una zona de cuina per als esmorzars i menjars. Finalment, el professorat disposa de casellers personals per a deixar els seus estris.

EXPERIÈNCIA:

WEB del centre:

https://portal.edu.gva.es/iesmariamoliner/es/inici/

  >   Centres AT