Accés a Web Familia

Web Família és la web des de la qual els pares o els tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, aquesta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Informació per a accedir a Web família

L'adreça d'accés a la Web família és https://familia2.edu.gva.es

Per a tindre accés a aquesta informació, és necessari que el familiar conste en ITACA com a tutor legal de l'alumne o alumna i donar-se d'alta en aquest servei. Per fer-ho, cal descarregar la següent sol·licitud:

Model de sol·licitud accés a Web familia

Aquesta sol·licitud també li la pot facilitar el centre docent on estiga matriculat el vostre fill o filla.

Després, s'ha d'omplir la sol·licitud i entregar-la personalment en el centre docent. La sol·licitud d'accés és personal. Cada familiar (pare/mare o tutor/a legal) haurà d'emplenar i signar una sol·licitud de forma individual amb les dades sol·licitades. Poden sol·licitar l'accés els dos tutors legals, mare i/o pare.

Una vegada s'haja lliurat la sol·licitud, els donaran un nom d'usuari i contrasenya per accedir a la plataforma. D'aquesta forma, poden accedir per veure la informació acadèmica dels alumnes i activar les notificacions per rebre per correu electrònic les comunicacions del centre, les faltes d'assistència i les qualificacions. Al següent vídeo s'explica com activar les notificacions.

Al següent vídeo, es pot veure una explicació més detallada de les funcions de Web Familia