Títol de Batxillerat

L'alumnat de 2n de batxillerat ja pot passar per secretaria a realitzar la gestió. (abans ha de pagar les taxes)

INSTRUCCIONS TÍTOL DE BATXILLERAT

A L’ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT

 Títol de Batxiller

Una vegada realitzada l’avaluació final positiva cal efectuar el dipòsit del títol de batxiller. Esta gestió es pot fer en qualsevol moment, però us recomanem que ho feu el més aviat possible.

El preu és:

  • 44,50€ amb caràcter general,
  • 22,25€ si és família nombrosa
  • 0€ si és família nombrosa especial.

La sol·licitud del títol es fa amb l’imprés que s’adjunta, més una fotocòpia del DNI i el justificant bancari d’haver pagat les taxes.

El pagament es pot fer online o en qualsevol entitat bancària amb el model 046.

Una vegada efectuat el pagament cal retornar a Secretaria justificant del pagament. Així una còpia es quedarà en el centre i l’altra, segellada per Secretaria, vos la quedareu vosaltres perquè és el document que acredita que en teniu la titulació mentre no arribe el títol pròpiament dit.

 

Per a presentar-se en les PAU:

  1. Els qui vulgueu presentar-vos a les PAU heu de fer la inscripció en les proves entre el 18 i el 25 de juny per a la convocatòria ordinària de juliol. Aquells que es presenteu a la conovocatòria extraordinària de setembre haureu d’inscriure-vos del 20 de juliol a l’1 de setembre.
  2. Taxes d’inscripció:

D’acord amb el que s’estableix en el Decret 170/2019 de 2 d’agost (D.O.C.V. 06-08-19), l’import d’inscripció per a les proves d’Accés és de 78,20 €. Sobre aquest import procedeixen efectuar les següents bonificacions i exempcions, segons els articles 14.3.6 i 14.3.2 de la Llei 20/2017 de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes:

 

Disposen de bonificació del 50% de la quota íntegra, és a dir, tenen una taxa reduïda de 39,10 €:

- Beneficiaris de Fam. Nombrosa de cat. General - Beneficiaris de Fam. Monoparental de cat. General

 

Disposen d’Exempció Total de la taxa:

- Beneficiaris de Fam. Nombrosa de cat. Especial - Beneficiaris de Fam. Monoparental de cat. Especial
- Alumnat afectat per una discapacidad igual o

superior al 33 %

- Alumnat amb Matrícula d’Honor en l’avaluació global de l’etapa de Batxillerat o Premi Extraordinari.
- Alumnat víctima de violència de gènere - Alumnat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació
- Alumnat víctima del terrorisme - Alumnat en situació d’exclusió social

 

L’alumnat amb taxa reduïda o exempta per alguna d’aquestes causes haurà d’acreditar documentalment la mateixa.

Es recorda que:

- El títol de Família Nombrosa (FN) o de Família Monoparental (FM) haurà d’estar vigent en la data de

matrícula de les Proves. No s’admet la Sol·licitud de renovació del títol. Sí que s’admet el Títol Temporal

(vigent en el termini de matrícula de les PAU). La Conselleria d'Igualtat i P.I. prorroga fins al 14/03/2021 els

títols de FN i FM expedits a la Com. Valenciana que hagen caducat des del 01/06/2019.

- L’exempció per condició de víctima de violència de gènere és acreditable mitjançant resolució judicial amb ordre de protecció a favor de la víctima vigent en el termini de matrícula de les PAU. Aquesta exempció és aplicable tant a la pròpia víctima com als seus fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

 

3. Ingrés de Taxes:

L’import d’inscripció per a la realització de les proves, es liquidarà mitjançant ingrés o transferència en:

- ENTITAT: BANKIA

- NÚMERO DE COMPTE: 2038 6543 92 6000022653

- CÓDI IBAN: ES15 2038 6543 9260 0002 2653

- BENEFICIARI: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

- En DESCRIPCIÓ, indicar: “Taxes PAU” + <nom i cognoms de l’alumne/a que es presenta a las PAU>.

 

  1. Caldrà presentar documents acreditatius i fotocòpia del Document d’Identitat en la secretaria del centre. Telefonar al  961206275 per demanar cita prèvia

 

4. IMPORTANT 

  • L’alumnat ha de concórrer a las Proves aportant DNI, NIE o Passaport, i amb 45 minuts d’antelació al primer examen del primer dia de les PAU.
  • L’alumnat procedent de batxillerat que només es presente a la fase voluntària i l’alumnat procedent de cicles formatius de grau superior haurà de presentar-se en la seua Seu de realització de les pau, amb 45 minuts d'antelació a l'hora del seu primer exercici.