Títol de Batxillerat

L'alumnat de 2n de batxillerat ja pot passar per secretaria a realitzar la gestió. (abans ha de pagar les taxes)

INSTRUCCIONS TÍTOL DE BATXILLERAT

A L’ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT

 Títol de Batxiller

Una vegada realitzada l’avaluació final positiva cal efectuar el dipòsit del títol de batxiller. Esta gestió es pot fer en qualsevol moment, però us recomanem que ho feu el més aviat possible.

La sol·licitud del títol es fa amb l’imprés que s’adjunta, més una fotocòpia del DNI i el justificant bancari d’haver pagat les taxes.

El pagament es pot fer online o en qualsevol entitat bancària amb el model 046.

Una vegada efectuat el pagament cal retornar a Secretaria justificant del pagament. Així una còpia es quedarà en el centre i l’altra, segellada per Secretaria, vos la quedareu vosaltres perquè és el document que acredita que en teniu la titulació mentre no arribe el títol pròpiament dit.