Resolució definitiva ajudes de menjador

Ja estan disponibles els llistats definitius de les ajudes de menjador sol·licitades durant els mesos de juny i juliol i les noves llistes provisionals de les noves beques sol·licitades per nova matrícula en el centre i per al·legacions a les primeres llestes provisionals.

Aquests llistats definitius, ponene fi a la via administrativa, i en contra es podrà presentar potestativament un recurs de reposició davant la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes des de la publicació, tal com indica la Resolució d’1 de juny de 2022 per la qual es convoquen aquestes ajudes.


LLISTATS. FER CLIC EN EL QUAL ES VULGA CONSULTAR.

SOL·LICITUDS ADMESES – LLISTAT DEFINITIU

SOL·LICITUDS REBUTJADES O EXCLOSES – LLISTAT DEFINITIU

NOVES SOL·LICITUDS ADMESES – LLISTAT PROVISIONAL


IMPORT DE LES AJUDES CONCEDIDES SEGONS PUNTUACIÓ  

A continuació, podem veure una taula on s’indica, per a cada puntuació, l’import concedit per la Conselleria i quant és el total que s’ha d’abonar al centre per l’ús del servei de menjador escolar.

Resolució provisional ajudes de menjador 2023/2024

Ja estan disponibles els llistats provisionals de les ajudes de menjador sol·licitades durant els mesos de juny i juliol. Les famílies tenen un termini de 10 dies hàbils a partir del dia 11 de setembre (fins al 22 de setembre), per a revisar-les i realitzar les al·legacions que consideren oportunes si creuen que la puntuació obtingudano és la correcta o si la seua sol·licitud ha sigut exclosa.

Hi ha un model de reclamació que es pot obtindre prement ACÍ. També estarà disponible en Secretaria.

Per a realitzar aquestes al·legacions, hauran de sol·licitar cita en Secretaria. Es pot sol·licitar cita prèvia telefonant al centre: 966904270 o emplenant el següent formulari:

https://portal.edu.gva.es/sagradoscorazones/secretaria/#cita


LLISTATS. FER CLIC EN EL QUAL ES VULGA CONSULTAR.

SOL·LICITUDS ADMESES

SOL·LICITUDS REBUTJADES O EXCLOSES

Si la seua sol·licitud ha sigut rebutjada o exclosa, ha de sol·licitar cita en Secretaria per a comprovar quin és l’error que s’ha detectat i perquè els informen de com esmenar-lo.


Import de les ajudes

A continuació, es pot veure la taula on, segons els punts obtinguts, la Conselleria aporta una quantitat econòmica i, per tant, la resta fins a completar el preu del menú serà el que hagen d’abonar les famílies.