Matrícula

IMPRESOS DEL CENTRE

Els següents documents s'han de

DESCARREGAR

EMPLENAR

IMPRIMIR

SIGNAR

I ENVIAR Al CENTRE juntament amb la resta de documentació llistada a la dreta al correu

03007947.secretaria@edu.gva.es

indicant en l'assumpte "Documentació matrícula 2023/2024".

UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL CENTRE PER A la FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Una vegada realitzada la sol·licitud d'admissió de manera telemàtica en el termini del 2 al 30 de maig, cal  emplenar altres impresos del centre i aportar la documentació que acredite el compliment de totes les dades al·legades.

Documentació:

 1. 4 fotos grandària carnet.
 2. Fotocòpia del DNI del pare, de la mare i del xiquet o xiqueta si el tinguera (Els estrangers presentaran NIE o passaport).
 3. Fotocòpia del Llibre de Família (fulla dels pares i de tots els fills).
 4. Fotocòpia de la Targeta Mèdica de la Seguretat Social del xiquet o xiqueta (SIP).
 5. Volant d'empadronament emés per l'Ajuntament.
 6. Si els pares no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga, sentències judicials que ho acrediten i que dicten el règim de custòdia i pàtria potestat.
 7. Si hi ha sentència de violència de gènere o limitació de la pàtria potestat en matèria d'escolarització dels fills, sentències judicials que ho acrediten.
 8. En cas de ser Família Monoparental: Títol de Família Monoparental expedit per la Conselleria corresponent.
 9. En cas de ser Família Nombrosa: Titule oficial en vigor.
 10. En cas de discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans/as: Certificació de reconeixement del grau de discapacitat o Targeta Acreditativa.
 11. Els impresos del centre (els cinc documents llistats a l'esquerra) degudament emplenats i signats per tots dos progenitors.

 

Una vegada que tinguem tota la documentació preparada, cal enviar-ho tot al centre a través del correu electrònic colegioredovan.secretaria@hotmail.com, indicant en l'Assumpte "Documentació matrícula 21/22".

 

Per a qualsevol dubte:

 • Cridar al centre en l'horari de 9.15 a 13.30 hores:

96 690 42 70

 • Correu electrònic:

colegioredovan.secretaria@hotmail.com