Ajudes de menjador i transport 23/24

La setmana passada es van publicar les convocatòries de les ajudes de menjador i transport per al curs 2023/2024. Els textos de totes dues convocatòries es poden llegir en els següents enllaços:

Segons les instruccions d’aquesta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a aquest curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER Al CURS 2022/2023

1.1. En aquest cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, se signa (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador signat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany (encara que correspon al curs anterior, el procediment no ha canviat)

https://youtu.be/5p6fvvkfigs

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a recollir-ho. Ho hauran de signar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre signat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En aquest cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

 • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Serveis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
 • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
 • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i,
  obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Serveis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que aquesta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
 • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
 • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
 • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per aquest concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
 • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
 • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE BEQUES MENJADOR I TRANSPORT

Del 8 de juny al 21 de juny de 2023


Més informació, en la pàgina de Conselleria:

cartel becas comedor-trans 1 cartel becas comedor-trans 2

Procediment d’admissió curs 2023/2024

 
 
 1. Les dates del termini d’admissió són els que es van publicar en l’anterior Resolució.                       
 2. La participació en el procediment d’admissió es realitzarà, exclusivament, de manera telemàtica. Fent clic en la següent imatge es pot seguir un tutorial de com fer-lo i els passos corresponents.                          
 3. En la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport s’habilitarà un apartat amb l’accés i les indicacions pertinents per a realitzar la sol·licitud. https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
 4. La sol·licitud només podrà realitzar-la el pare, mare o tutor/a legal de l’alumnat, que haurà d’identificar-se com a tal.
 5. Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la “clau d’admissió”, que serà la contrasenya amb la qual accedirem al procediment, per la qual cosa una vegada obtinguda cal anotar-la per a no perdre-la. La mateixa clau d’admissió es pot utilitzar per a diferents fills/as de la mateixa unitat familiar.

  Les opcions d’identificació per a l’obtenció de la Clau d’admissió són les següents:

  • Identificació per DNI o NIE (Targeta d’estranger, Permís de residència o Certificat de registre de ciutadà de la Unió).
  • DNIe/Certificat electrònic/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanent.
  • Les persones sol·licitants que només tinguen passaport (o targeta d’estranger, permís de residència o certificat de registre de ciutadania de la a Unió Europea com a document d’identificació) o que no tinguen possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·liciten plaça com a primera opció, sempre que les condicions sanitàries ho permeten i complint els protocols de prevenció i seguretat.
 6. El centre educatiu habilitarà un punt d’atenció per a les famílies que es troben en aquestes dues situacions:
  1. Famílies que no tinguen connexió a Internet o dispositiu electrònic des del qual realitzar la sol·licitud.
  2. Famílies que només disposen de passaport com a sistema d’identificació personal.
 7. Per a realitzar el tràmit d’admissió en el centre educatiu, cal sol·licitar cita prèvia obligatòriament. L’horari serà de 9 a 13.30 hores. Per a demanar cita pot utilitzar el FORMULARI PER A DEMANAR CITA PRÈVIA o telefonar al 96 690 42 70.
 8. Només es podrà presentar una sol·licitud per alumna/a. La sol·licitud podrà ser modificada i/o rectificada durant el període que dur el termini d’admissió. Sempre serà l’última presentada la que es tinga en compte.

VACANTS

Vacants Infantil

TUTORIAL

Vacants Primària
Tutorial-proceso-admisión-matrícula-telemática-familias-2023

MÉS INFORMACIÓ

Documentació matrícula

Una vegada realitzada la Sol·licitud de matrícula pel procediment d’admissió des de la plataforma Telematrícula en el termini estipulat del 20 al 28 d’abril, caldrà consultar els llistats provisionals (31 de maig) per a veure si és necessari reclamar algun punt. Aquestes reclamacions es podran realitzar fins al dia 2 de juny.

Finalment, el dia 14 de juny es publicaran les llistes definitives i es podrà realitzar la confirmació de matrícula (també en línia) des del 14 fins al 30 de juny.

Del 22 de juny al 5 de juliol també s’obrirà el termini de matrícula presencial.

Per a confirmar la matrícula, caldrà emplenar i enviar al centre la documentació complementària. L’enviament d’aquesta documentació es pot realitzar de manera telemàtica a través del correu 03007947.secretaria@edu.gva.es especificant en l’assumpte “Documentació matrícula 2023/2024” o bé sol·licitant CITA PRÈVIA i entregant-ho en el centre del 2 al 30 de maig.

La documentació es troba disponible en el següent enllaç:

https://portal.edu.gva.es/sagradoscorazones/secretaria/matricula/https://portal.edu.gva.es/sagradoscorazones/secretaria/matricula

Calendari del procediment d’admissió 2023

Ja han eixits les instruccions del procediment d’admissió per al curs 2023/2024. En primer lloc, vegem el calendari.

Del 20 al 28 abril: alumnat que inicia Infantil 2n cicle en el curs 2023/2024 (nascuts en 2020) i alumnat de Primària que vinga al centre per primera vegada o que vulga matricular-se en un centre diferent.

Del 4 al 12 de maig: alumnat que inicia Secundària en el curs 2023/2024 en un IES diferent al de Redován. L’alumnat que cursarà secundària en l’IES de Redován no necessita realitzar procediment d’admissió.

Normativa i instruccions

Resolució definitiva ajudes de menjador

Ja estan disponibles els llistats definitius de les ajudes de menjador sol·licitades durant els mesos de juny i juliol i les noves llistes provisionals de les noves beques sol·licitades per nova matrícula en el centre i per al·legacions a les primeres llestes provisionals.

Aquests llistats definitius, ponene fi a la via administrativa, i en contra es podrà presentar potestativament un recurs de reposició davant la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes des de la publicació, tal com indica la Resolució d’1 de juny de 2022 per la qual es convoquen aquestes ajudes.


LLISTATS. FER CLIC EN EL QUAL ES VULGA CONSULTAR.

SOL·LICITUDS ADMESES – LLISTAT DEFINITIU

SOL·LICITUDS REBUTJADES O EXCLOSES – LLISTAT DEFINITIU

NOVES SOL·LICITUDS ADMESES – LLISTAT PROVISIONAL


IMPORT DE LES AJUDES CONCEDIDES SEGONS PUNTUACIÓ  

A continuació, podem veure una taula on s’indica, per a cada puntuació, l’import concedit per la Conselleria i quant és el total que s’ha d’abonar al centre per l’ús del servei de menjador escolar.

Resolució provisional ajudes de menjador 2023/2024

Ja estan disponibles els llistats provisionals de les ajudes de menjador sol·licitades durant els mesos de juny i juliol. Les famílies tenen un termini de 10 dies hàbils a partir del dia 11 de setembre (fins al 22 de setembre), per a revisar-les i realitzar les al·legacions que consideren oportunes si creuen que la puntuació obtingudano és la correcta o si la seua sol·licitud ha sigut exclosa.

Hi ha un model de reclamació que es pot obtindre prement ACÍ. També estarà disponible en Secretaria.

Per a realitzar aquestes al·legacions, hauran de sol·licitar cita en Secretaria. Es pot sol·licitar cita prèvia telefonant al centre: 966904270 o emplenant el següent formulari:

https://portal.edu.gva.es/sagradoscorazones/secretaria/#cita


LLISTATS. FER CLIC EN EL QUAL ES VULGA CONSULTAR.

SOL·LICITUDS ADMESES

SOL·LICITUDS REBUTJADES O EXCLOSES

Si la seua sol·licitud ha sigut rebutjada o exclosa, ha de sol·licitar cita en Secretaria per a comprovar quin és l’error que s’ha detectat i perquè els informen de com esmenar-lo.


Import de les ajudes

A continuació, es pot veure la taula on, segons els punts obtinguts, la Conselleria aporta una quantitat econòmica i, per tant, la resta fins a completar el preu del menú serà el que hagen d’abonar les famílies.

Ajudes de menjador i transport 22/23

El 7 de juny de 2022, es van publicar les convocatòries de les ajudes de menjador i transport per al curs 2022/2023. Els textos de totes dues convocatòries es poden llegir en els següents enllaços:

AJUDES DE MENJADOR

AJUDES DE TRANSPORT

Segons les instruccions d’aquesta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a aquest curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER AL CURS 2021/2022

1.1. En aquest cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, se signa (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador signat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany (encara que correspon al curs anterior, el procediment no ha canviat)

https://youtu.be/5p6fvvkfigs

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a recollir-ho. Ho hauran de signar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre signat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En aquest cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

SOL·LICITUD D’AJUDA MENJADOR

SOL·LICITUD D’AJUDA TRANSPORT

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

 • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Serveis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
 • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
 • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i,
  obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Serveis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que aquesta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
 • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
 • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
 • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per aquest concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
 • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
 • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

Us recordem que el sol·licitar la beca no pressuposa que l’alumnat es puga quedar a menjar en el menjador. Prèviament cal sol·licitar plaça en el menjador del col·legi perquè es contracten els monitors suficients per a atendre l’alumnat. Per a accedir al formulari per a realitzar aquesta sol·licitud de plaça, feu clic en el següent enllaç:

Reserva de plaça de menjador

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 8 de juny al 6 de juliol de 2022


Qualsevol dubte o pregunta, podeu cridar al col·legi en horari de 9 a 13 hores 96 690 42 70, o enviar un correu a l’adreça servicios.colegioredovan@hotmail.com

Més informació, en la pàgina de Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

Ajudes de menjador i transport

Ahir, 14 de juny de 2021, va eixir la convocatòria de les ajudes de menjador per al curs 2021/2022. Els textos de totes dues convocatòries es poden llegir en els següents enllaços:

AJUDES DE MENJADOR

AJUDES DE TRANSPORT

Segons les instruccions d’aquesta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a aquest curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER Al CURS 2020/2021

1.1. En aquest cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, se signa (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador signat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a recollir-ho. Ho hauran de signar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre signat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En aquest cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

SOL·LICITUD D’AJUDA MENJADOR / TRANSPORT

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

 • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Serveis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
 • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
 • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i,
  obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Serveis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que aquesta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
 • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
 • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
 • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per aquest concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
 • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
 • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

Us recordem que el sol·licitar la beca no pressuposa que l’alumnat es puga quedar a menjar en el menjador. Prèviament cal sol·licitar plaça en el menjador del col·legi perquè es contracten els monitors suficients per a atendre l’alumnat. Per a accedir al formulari per a realitzar aquesta sol·licitud de plaça, feu clic en el següent enllaç:

Reserva de plaça de menjador

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Trobem també dos terminis de presentació:

 1. Per a l’alumnat que ja està matriculat en el col·legi durant aquest curs 2020/2021: del 15 de juny al 30 de juny.
 2. Per a l’alumnat que serà nou alumne del centre durant el curs 2021/2022: del 15 de juny al 16 de juliol.


Qualsevol dubte o pregunta, podeu cridar al col·legi en horari de 9 a 13 hores 96 690 42 70, o enviar un correu a l’adreça servicios.colegioredovan@hotmail.com

Més informació, en la pàgina de Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

Xarxa de llibres – Informació – Instruccions

El CEIP Sagrats Cors és un centre de titularitat de la Generalitat Valenciana i, per tant, és participant en la Xarxa de Llibres. Per tant, totes les famílies de l’alumnat de Primària poden realitzar la sol·licitud per a participar en el programa.

Què he de fer per a participar a la Xarxa de Llibres?

Tot depén del curs en el qual es matricule l’alumnat per al curs 2023/2024, però el tràmit és molt senzill: cal entregar en el centre la Sol·licitud de participació en el programa Xarxa de llibres, el Document de lliurament de llibres i el lot de els llibres que pertanguen al Banc de llibres.

 • Si l’alumnat començarà els estudis de 1r Primària en el curs 2023/2024, les famílies no han de presentar el Document de lliurament de llibres perquè aquest alumnat no té llibres per a entregar, només fan la Sol·licitud. Com és el primer any, a més, el centre el gestiona perquè no es quede fora del programa cap família, realitzem la inscripció “d’ofici”. Les tutores han entregat aquesta sol·licitud a les famílies perquè la signen en la tutoria de final de curs. Quan ja estiga generat el xec-lliure, se citarà a les famílies i se’ls entregarà el propi xec-lliure. Si no ha signat la sol·licitud amb les tutores, la poden signar en aqueix moment.
 • Si l’alumnat cursarà 2n de Primària, com ja són a la Xarxa de Llibres des de 1r de Primària, no han de realitzar cap tràmit, només esperar que el centre els cride per a recollir el xec-lliure.
 • Si l’alumnat passarà a 3r de Primària, NO HAN DE FER RES. Al setembre el centre els avisarà per a entregar-los el lot de llibres del nivell de 3r de Primària.
 • Si l’alumnat passarà a 3r de Primària, solament haurà d’entregar en el centre el Document de lliurament de llibres si tenen intenció de renunciar a participar en el programa i prefereixen comprar els lots complets de llibres pel seu compte. Juntament amb el Document de lliurament no cal entregar cap llibre però sí que es marcaria la casella de “Renúncia”.
Exemple de com es marca la renúncia a pertànyer a la Xarxa de llibres
 • Si l’alumnat promociona a 4t, 5é, 6é de Primària, o a 1r de l’ESO, han d’entregar el Document de lliurament de llibres i el lot que van rebre al setembre en les mateixes condicions en les quals li ho van donar: sense res escrit a l’interior, folrat i amb etiqueta blanca on pose només el número de lot, no el nom de l’alumne/a. Si algun llibre s’ha perdut o s’ha desbaratat o ha sigut escrit a l’interior amb boli, s’ha banyat o tacat o té alguna pàgina trencada o similars circumstàncies que impossibiliten la seua reutilització, la família haurà de reposar-ho per a continuar participant en el programa, ja que és requisit indispensable per a participar en el Banc de llibres el lliurament d’un lot complet de llibres en bon estat.

Quan he d’entregar els llibres i el Document de lliurament d’aquests?

L’alumnat ha anat entregant els llibres als tutors/as al llarg del curs, per la qual cosa ara durant els mesos de juny i juliol, només hem de comprovar que estava tot ben entregat i haurem de reposar aquells llibres que hàgem entregat bruts, trencats, mullats, tacats o escrits en el seu interior.


Què he de fer si em vaig donar de baixa o no he participat amb anterioritat a la Xarxa de llibres?

Cal entregar en el centre la Sol·licitud i el Document de lliurament de llibres i el lot de llibres corresponent. L’enllaç al Document de lliurament de llibres és el següent:

DOCUMENT DE LLIURAMENT DE LLIBRES

L’enllaç a la SOL·LICITUD  (actiu des del 23 de maig),  ho trobarem en la pàgina de la Conselleria d’Educació en l’apartat corresponent per a les famílies i que posa sol·licitud. La podrem emplenar de manera telemàtica i entregar el justificant al centre, bé per correu electrònic, colegioredovan.secretaria@hotmail.com o bé presentant-ho en el centre cridant prèviament per a sol·licitar cita.


Qui em dona la Sol·licitud i el Document de lliurament de llibres?

El centre li gestiona la Sol·licitud a l’alumnat que realitzarà els estudis de 1r de Primària en el curs 2023/2024.

En la resta de nivells, a través de l’alumnat, també han rebut el Document de lliurament de llibres per a entregar-lo signat. Una vegada entregat, la continuïtat en el programa el gestionen els responsables del programa, ja que cal revisar l’estat dels lots i comprovar que totes les dades són correctes.

L’enllaç a la SOL·LICITUD  (actiu des del 23 de maig),  ho trobarem en la pàgina de la Conselleria d’Educació en l’apartat corresponent per a les famílies i que posa sol·licitud. La podrem emplenar de manera telemàtica i entregar el justificant al centre, bé per correu electrònic, colegioredovan.secretaria@hotmail.com o bé presentant-ho en el centre cridant prèviament per a sol·licitar cita.


Quins llibres són els que em donaran amb el lot de llibres?

En aquesta mateixa pàgina web s’ha pulicado el document amb els llibres que tot l’alumnat ha de tindre per a poder treballar correctament, independentment si són o no del Banc de Llibres. En l’apartat de l’esquerra en aquesta mateixa pàgina trobareu aquests mateixos llistats per al curs que acaba 2022/2023. Els llibres que no entren en el lot del Banc de llibres són aquells en els quals, necessàriament, cal escriure en el seu interior:

 • Activity Book d’anglés
 • Activity Book de música
 • Llibre de Plàstica “Arts and Crafts”

I si no vull continuar participant a la Xarxa de llibres?

Ningú està obligat a participar en alguna cosa que no li interesse. Per tant, si en algun moment volem deixar de participar en el Banc de llibres, hem d’entregar el Document de lliurament de llibres, però aquesta vegada marcant la casella de “Renuncie”. Juntament amb el Document de lliurament de llibres també cal entregar el lot de llibres que se li va entregar al setembre en bon estat.


Qui em resol els dubtes en aquest tema?

Si després de llegir aquestes instruccions, encara queden dubtes o t’ha sorgit algun imprevist que no sapiem com solucionar, posa’t en contacte amb el centre. La coordinadora de la Xarxa de llibres és la directoraa Amparo Puertas Galiana, que podrà atendre les famílies mitjançant cita prèvia. També podeu enviar un missatge al correu colegioredovan.secretaria@hotmail.com indicant en l’assumpte “Dubte xarxa de llibres”.