Gestió de tràmits

En el CEIP Sagrats Cors som conscients que moltes famílies tenen el seu treball en el mateix horari que les classes escolars, la qual cosa dificulta la possibilitat de les mateixes d'acostar-se al centre educatiu a realitzar diverses gestions.

Per a poder ajudar a solucionar aquesta qüestió, hem obert aquest apartat en la pàgina web del centre on es podran realitzar alguns tràmits de manera telemàtica com la sol·licitud de certificats.

També serà possible la presentació de documentació de manera telemàtica i la concertació de cites en línia per al compliment del pla de contingència del centre.

Secretario

Antonio Marcos Marcos

Mestre PT i Secretari

Antonio és el secretari del col·legi des de fa més de 20 anys. És mestre especialista en Pedagogia Terapèutica i combina l'atenció a l'alumnat amb necessitats d'atenció educativa amb la seua funció com a secretari del centre.

regulation-2398778__340.png
Secretaria

Mª Carmen Pérez Simón

Administrativa

Mª Carmen és administrativa auxiliar en el col·legi des del curs 2018/2019. Ens ajuda en la funció administrativa els dilluns, dimecres i divendres, i els dimarts i els dijous acudeix també al CEIP Primo de Rivera de Callosa de Segura.

Certificat d'Escolaritat o de Matrícula

El certificat d'escolaritat se sol·licita quan necessitem que conste que un alumne/a està matriculat en el centre. Emplena aquest formulari per a sol·licitar un certificat d'aquest tipus.

Formulario

Certificat de Qualificacions

El certificat de qualificacions se sol·licita quan necessitem que consten quins han sigut les qualificacions obtingudes per un alumne/al fet que ha estudiat en el centre. Emplena aquest formulari per a sol·licitar un certificat d'aquest tipus.

Formulario

Certificat de Valencià

El certificat de valencià se sol·licita quan necessitem que conste que un alumne/a ha cursat l'assignatura de Llengua Valenciana quan estava matriculat en el centre. Emplena aquest formulari per a sol·licitar un certificat d'aquest tipus.

Formulario
 • Escriba nombre y apellidos del alumno o alumna.
 • Escriba el correo donde desee que se le envíe el certificado.
 • Seleccione el curso académico del que quiere el certificado de matrícula.
 • Añada otros detalles que considere importantes.
 • Añada otros detalles que considerer imp
 • Escriba nombre y apellidos del alumno o alumna.
 • Escriba el correo donde desee que se le envíe el certificado.
 • Seleccione el curso académico del que quiere el certificado.
 • Añada otros detalles que considere importantes.
 • Escriba nombre y apellidos del alumno o alumna.
 • Seleccione la fecha de nacimiento del alumno/a.
 • Escriba el correo donde desee que se le envíe el certificado.
 • Añada otros detalles que considere importantes.

Solicitud de cita previa

 • Escribir nombre y apellidos
 • Escriba el correo donde recibir la confirmación de su cita.
 • DD barra diagonal MM agrane diagonal AAAA
  ¿Qué día desea acudir al centro?
 • :
  Preferencia de hora para su cita.
 • Resuma brevemente el motivo de su solicitud.

NORMATIVA

 • ORDRE DE 27 DE NOVEMBRE DE 1984, PER LA QUAL ES REGULA LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES DELS CENTRES PÚBLICS DE PREESCOLAR, EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA, EDUCACIÓ ESPECIAL I EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS.
 • CONVENI SINGULARITZAT ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A la MÚTUA COL·LABORACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS CENTRES PÚBLICS DE NIVELLS NO UNIVERSITARIS DE 16 DE MARÇ DE 1994.
 • RESOLUCIÓ DE 5 DE JULIO DE 2019 DEL SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, PER LA QUAL S'APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A l'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I EDUCACIÓ PRIMÀRIA DURANT EL CURS 2019/2020 (apartat 12.4.).

REGLAMENTE - INSTRUCCIONS

1. Les instal·lacions i dependències dels centres docents públics podran ser utilitzats fora de l'horari escolar per a activitats educatives, culturals, artístiques, esportives, lúdiques o associatives. Podran ser sol·licitades per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre. Les activitats a realitzar no hauran d'implicar obligacions jurídiques contractuals, no hauran de tindre finalitat lucrativa, no podran contradir els objectius generals de l'educació i hauran de respectar els principis democràtics de convivència.

2. Els Ajuntaments i l'AMPA tindran preferència, en aquest ordre, per a la utilització dels edificis escolars respecte d'uns altres que el sol·liciten.

3. Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis educatius hauran de contractar, en tots els casos, una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i del personal al seu servei que derive de l'ús de l'activitat, pels danys i els perjudicis que es puguen ocasionar durant aquesta.

4. Les peticions per a la utilització de les instal·lacions i dependències dels centres es dirigiran, durant el mes de setembre i per a cada curs escolar, al President del Consell Escolar Municipal.

5. El Consell Escolar Municipal elaborarà un programa d'utilització de centres harmonitzant en la mesura del possible les sol·licituds rebudes i les disponibilitats existents. Aquest programa es farà públic i s'enviarà al Director Territorial d'Educació, que el comunicarà a la Inspecció Educativa. Així mateix, s'informarà la direcció dels centres. En el programa d'activitats s'indicarà les activitats a realitzar, les instal·lacions i / o dependències utilitzades i el calendari amb indicació de dates i horaris.

6. Les peticions que es formulen al llarg del curs escolar, hauran de realitzar-se amb la suficient antelació perquè el Consell Escolar Municipal puga determinar la seua inclusió en el programa d'activitats. Aquesta petició es realitzarà amb la mateixa documentació relacionada anteriorment i seguint el mateix procediment.

7. Si una petició no es pot atendre o és denegada per no complir els requisits establits en la normativa, el Consell Escolar Municipal haurà d'informar els peticionaris de les sol·licituds no ateses indicant les causes per les quals no ha sigut possible la seua inclusió en el programa d'activitats del centre.

8. Les despeses derivades de la utilització de les instal·lacions dels centres (pagament del funcionament i personal necessari per a la tutela del centre durant el desenvolupament de les activitats), hauran de ser satisfets a l'Ajuntament. La persona o entitat sol·licitant o l'ajuntament es faran càrrec dels desperfectes que es puguen originar de la utilització del centre.

9. L'ús de les instal·lacions i / o dependències dels centres no ha d'interferir, dificultar o impedir les activitats ordinàries dels centres en l'horari escolar, l'activitat docent i el funcionament del centre en general. A més, estarà condicionada a les activitats escolars i extraescolars que s'hagueren programat fora de l'horari lectiu pel centre o la Direcció Territorial (i també l'AMPA).

10. Una vegada definides les activitats extraescolars que seran incloses en la Programació Anual dels Centres, seran remeses perquè en prengueu coneixement al Consell Escolar Municipal. Tota modificació que influïsca en la planificació d'activitats escolars, fora de l'horari escolar, serà comunicat al Consell Escolar Municipal.

11. Tota entitat aliena a la comunitat educativa del centre que desitge fer ús de les instal·lacions escolars, fora de l'horari escolar, dirigirà la seua petició al President del Consell Escolar Municipal que, una vegada informada pel Director/a del centre, s'elevarà al Ple del Consell Escolar Municipal per a la seua resolució.

12. Aquelles activitats que pel seu caràcter extraordinari no hagen pogut ser incloses en el Programa anual d'utilització dels centres docents, hauran de cursar-se amb la suficient antelació a la Presidència del Consell Escolar Municipal, que previ informe del Director/a del Centre, podran ser autoritzades condicionades a la seua convalidació pel Consell Escolar Municipal, en la primera sessió que celebre.

13. Les sol·licituds d'activitats regulars a realitzar al llarg del curs escolar hauran de cursar-se, abans del 25 de setembre, al Consell Escolar Municipal. No obstant això, amb caràcter extraordinari, podran atendre's altres sol·licituds presentades amb posterioritat amb, almenys, 15 dies d'anticipació a l'inici de les activitats per al desenvolupament de les quals se sol·liciten les instal·lacions escolars.

14. Les peticions d'utilització de les instal·lacions i dependències dels centres docents, es realitzaran mitjançant el model de "Sol·licitud d'ús de les instal·lacions i dependències dels centres públics d'ensenyaments no universitaris" en la qual es farà constar:

a) Programa d'activitats

b) Instal·lacions i / o dependències sol·licitades

c) Calendari amb indicació de dates i horaris

d) Valoració de les despeses originades per la utilització de les instal·lacions i /o dependències del centre.

15. Aquestes sol·licituds aniran acompanyades dels documents següents:

a) Còpia de la pòlissa d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil pels danys causats a tercers a conseqüència de les activitats de l'entitat i per les actuacions del personal que preste els seus serveis.

b) El personal que exercisca funcions docents haurà d'acreditar la formació que exigisca la legalitat vigent pel que fa a l'activitat concreta que realitzen, i si estarà en contacte amb menors d'edat, haurà de presentar el Certificat de delictes de naturalesa sexual.

c) Hauran d'acreditar, així mateix, el contracte laboral o el compromís de contractació laboral, aquesta documentació haurà d'haver-se presentat com a mínim 15 dies abans de l'inici de l'activitat.

d) Si es donara el cas que el personal que realitzarà l'activitat és personal voluntariat, aquests hauran de presentar còpia del compromís de voluntariat signat i segur que li cobrisca.

e) S'haurà de presentar qualsevol altra documentació que acredite la situació legal del personal responsable i/o acompanyant de l'activitat, com la certificació d'estar al corrent de pagaments a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social.

16. El Consell Escolar Municipal no serà responsable dels possibles accidents i lesions dels participants en activitats extraescolars no organitzades per l'Ajuntament o els seus organismes autònoms.

SOL·LICITUD - IMPRÉS

Top of page