Revista escolar

Definició del projecte

Una revista escolar “és un instrument per a estimular l’aprenentatge de l’alumnat, que permet a més donar a conéixer la imatge institucional del planter (d’alumnes i professorat) compartint-ho amb l’entorn social, ja que aquest es transforma en un mitjà perquè els aprenentatges conceptuals i instrumentals es posen en pràctica” (font).

Els objectius que un centre pretén amb la creació d’aquesta revista acostumen a ser els següents:

  • Crear una revista escolar en la qual es desenvolupen temàtiques vinculades a la comunitat educativa
  • Establir nexes entre els membres de tota la comunitat a partir d’idees en comú
  • Incentivar en els alumnes el periodisme i la literatura com a mitjans d’expressió
  • Publicar els esdeveniments més importants que s’estan (o han) realitzat en el centre, per a procedir a la seua divulgació
  • Abastar diversos tòpics d’interés per a l’alumne
  • Projectar la imatge de la institució educativa davant la comunitat escolar
  • Augmentar el sentit de pertinença dins de la institució educativa

En el nostre cas, la Revicole pretén ser una eïna més amb la qual el professorat del centre puga millorar i desenvolupar l’expressió escrita amb l’alumnat. Sorgeix com a reflexió dins de la Comissió de Biblioteca del centre i com a acció dins del Pla de Millora del centre. Com a segona idea principal, es crea per a obrir la realitat del centre a l’entorn pròxim de la localitat i per a crear un nou canal de comunicació amb les famílies.

 

Presentació de la revista escolar: la revicole

 

Altres números