Renovació del Consell Escolar

S’inicia la renovació del Consell Escolar.

Les eleccions per a la renovació de la meitat del Consell Escolar del centre seran el pròxim 23 de novembre de 2023 (dijous) i, com a pas previ, s’ha de constituir la Junta Electoral del centre, segons l’article 7 del Decret 93/2016 de 22 de juliol del Consell, por el que es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars.

Aquesta Junta Electoral estarà composta per la Directora del centre, que ostentarà la Presidència, una persona representant del professorat, que actuarà amb funcions de Secretaria, una representant de les famílies, una del personal d’administració i serveis i una de l’alumnat. Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència, seran triades per sorteig entre sortints del Consell Escolar, i en cas de no ser possible, es triaran per sorteig entre les inscrites en el cens.

El sorteig es realitzarà el pròxim dilluns 16 d’octubre de 2023, a las 11:00 h en la SALA D’ USOS MÚLTIPLES

MÉS INFORMACIÓ